EUROPEAN ART AWARDS
Coming soon in Summer 2019

We are working tough to prepare the web & competition for you! Please be patient and stay in touch with us.

 

EUROPEAN ART AWARDS

Coming soon in Summer 2019

2018
Check winners of the last year competition here!

For the 4th time we organize international art competition for artists and painters now in 12 countries!

You can win great prizes in value up to 2000€.

Upload your picture of your art to our Contest gallery uploader and compete! Term: 25.7.2018 – 25.8.2018
Remember, with us everyone who will participate, wins the 5€ discount for purchase in our e-shop!

In case of any questions, write us on Facebook   check our Instagram  or drop an email  

Scroll for more information

Our special awards and contest conditions:

⬇ Read Conditions of contest in your language ⬇

We´re starting international contest for all customers of artshops ARTMIE and all talented painters. Contest runs in 11 countries and you can win special art prizes in total value more than 2000€.

Participation is open to competitors from countries: Slovakia, Czech Republic, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Greece, Italy.

Upload photo of your painting via Contest Gallery app and enjoy the art! Remember, everyone who compete win 5€ discount for purchase in our eshop. In case of any questions contact us via Facebook, or e-mail info@europeanartawards.com

More ⏷

1. The picture which compete must be photo of original painting. That means picture has not to be a copy of any other similar painting and artist who upload photo is the owner of painting. The theme of competition is free.

2. Each competitor can participate with only one own piece of painting.

3. You can upload photo of your art to us via Contest gallery app in term from 2nd September to 30th September 2019 (12:00 AM). From these moment art jury will start with selection and choose 11 highest quality artworks

4. Results will be present at the furthest to 11th October 2019.

5. Winners will be selected by jury made of professional artists from different countries (jurors were chosen by votes of people on Facebook), one winner will be awarded according to the highest number of votes in Contest Gallery, so called prize of sympathy (12th prize)

6. Voting for 5th, 7th and 11th prize is running via contest gallery. It´s necessary to log in at first to give a vote.

7. We reserve the right to change conditions during the competition. Any change made during the competition would be immediately forwarded to all competitors via email, or FB page.

8. Under unexpected circumstances, we reserve the right to change winner prize with a different product on the same value level.

9. Prizes will be send immediately after getting contact details from the winners. Winners will be contacted via email.

10. Competition is open for people over 16 years.

11. Each competitor can upload photo of painting if possible with the good quality size.

12. If the winner doesn´t response to the informative email about winning a prize within 14 days, we reserve the right to choose another winner.

13. It´s possible to cancel photos from competition by writing to us via email eartawards@gmail.com. Exception is the photo which is published on our e-shops and website in gallery of EAA winners.

GDPR

Uploading your photo to European Art Awards you agree with the processing of personal data for purposes of contacting in case of the winning of prize, or sending discount vouchers.

We also confirm to work with personal data in accordance to European regulation of protection of personal data GDPR. You can read more in this document.

We confirm to save your data only for the needs of EAA. Your email address will not be shared with a third party. Data of voters will not be sold or used for purposes other than confirmation for voting.

Competitors is going to write a name during registering to the EAA. Name will be available to see in the gallery of competitors. E-mail adress is not public it will be visible only for organizer of competition to contact in case of winning, sending vouchers and other information and nowelties from the world of art.

No fees or rewards are paid for the publication of the photo according to a conditions of publishing. The prizes and/or vouchers listed on the organizer’s website “Prices” can not be paid in cash and their exchange is excluded.

Winning photos will be presented on the contest website www.europeanartawards.com as well as on the sites www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Termín súťaže: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

12 európskych krajín a stovky umelcov na jedinom mieste. Nájdi s nami tých najlepších v letnej sérii!”

Info

Spúšťame medzinárodnú súťaž pre všetkých zákazníkov našich e-shopov a talentovaných maliarov. Súťaž prebieha v 12 krajinách a môžeš vyhrať lákavé ceny v celkovej hodnote viac než 2000 €.

Súťaže sa môžu zúčastniť umelci z krajín: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Slovinsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Grécko, Taliansko

Nahraj fotografiu svojho diela cez našu Contest Gallery aplikáciu a zbieraj hlasy. Pamätaj, že každý, kto sa zapojí do súťaže, vyhráva 5€ zľavu na nákup v našom e-shope!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžeš kontaktovať na našom Facebooku alebo mailom na eartawards@gmail.com


Podmienky & GDPR

PODMIENKY:

  1. Obrázky musia spĺňať podmienku originality. To znamená, že súťažiace obrázky nesmú byť kopírované – musia byť výhradným dielom autora, ktorý ho prihlasuje do súťaže.
  2. Téma súťaže je voľná.
  3. Každý účastník môže súťažiť len s jedným dielom.
  4. Fotky do súťaže sa prihlasujú výhradne cez contest gallery uploader najneskôr do 24. augusta (12:00 dopoludnia).
  5. Výhercovia budú zvolení hlavnými sponzormi súťaže (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12. miesto), ďalší podľa hlasov v Contest Gallery (5., 7. a 11. miesto) a zvyšné porotou zloženou z organizátorov súťaže (10. miesto)
  6. Hlasovanie za 5., 7. a 11. miesto prebieha cez Contest Gallery. Pre hlasovanie je nevyhnutné prihlásiť sa do systému.
  7. Hlasovanie prebieha výlučne cez contest gallery.
  8. Výhercovia budú zvolení podľa najvyššieho počtu nazbieraných hlasov v contest gallery.
  9. Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky súťaže počas trvania súťaže. Tieto prípadné zmeny budú oznámené súťažiacim okamžite formou e-mailu, alebo na Facebookovej stránke.
  10. V prípade neočakávaných udalostí máme právo na zmenu výhry, a to za iný produkt v rovnakej hodnote.
  11. Ocenenia budú odoslané okamžite po obdržaní kontaktných informácií od výhercov. Výhercov kontaktujeme prostredníctvom emailu.
  12. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby po dovŕšení 16. roku života.
  13. Každý účastník môže nahrať obrázok podľa možností v čo najkvalitnejšom rozlíšení.
  14. Ak sa do 14 dní od vyhlásenia výsledkov výherca neprihlási, nárok na cenu prepadne a usporiadateľ súťaže určí náhradného víťaza.
  15. Stiahnuť fotografie zo súťaže smie účastník kedykoľvek kontaktovaním usporiadateľa súťaže prostredníctvom e-mailu eartawards@gmail.com. Výnimkou sú fotografie, ktoré budú po vyhodnotení zverejnené na stránke v galérii „Víťazi“.

GDPR

 • Prihlásením diela do súťaže automaticky súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely kontaktovania v prípade výhry a zasielania výherných zľavových kupónov.
 • Zároveň potvrdzujeme, že s vašimi údajmi budeme zaobchádzať v súlade s európskou smernicou o ochrane osobných údajov.
 • Potvrdzujeme, že uchováme vaše osobné údaje výlučne pre potreby súťaže EAA. Váš e-mail nebude zdieľaný so žiadnou treťou stranou. Údaje osôb, ktoré sa zúčastnia hlasovania nebudú použité na iné účely okrem započítania hlasu v súťaži.

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Termín soutěže: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

“12 evropských zemí a stovky umělců na jediném místě. Najdi s námi těch nejlepších v letní sérii!”

Info

Spouštíme mezinárodní soutěž pro všechny zákazníky našich e-shopů a talentovaných malířů. Soutěž probíhá v 12 zemích a můžeš vyhrát lákavé ceny v celkové hodnotě více než 52000 Kč.

Soutěže se mohou zúčastnit umělci ze zemí: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Bulgarsko, Řecko, Italie, Slovinsko, Rumunsko.

Nahraj  fotografii svého obrazu prostřednictvím Contest gallery aplikace. Pamatuj, že každý, kdo se zapojí do soutěže, vyhrává 130Kč slevu na nákup v našem e-shopu!

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžeš kontaktovat na Facebooku nebo mailem na eartawards@gmail.com


Podmínky & GDPR

PODMÍNKY:

 1. Obrázky musí splňovat podmínku originality. To znamená, že soutěžící obrázky nesmějí být kopírovány – musí být výhradním dílem autora, který ho přihlašuje do soutěže.
 2. Téma soutěže je volná.
 3. Každý účastník může soutěžit pouze s jedním dílem.
 4. Fotky do soutěže se přihlašují výhradně přes contest gallery uploader nejpozději do 24. srpna (12:00 dopoledne).
 5. Výherci budou zvoleni hlavními sponzory soutěže (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12. místo), další podle hlasů v Contest Gallery (5., 7. a 11. místo) a zbylé porotou složenou z organizátorů soutěže (10. místo).
 6. Hlasování za 5., 7. a 11. místo probíhá přes Contest Gallery. Pro hlasování je nutné přihlásit se do systému.
 7. Hlasování probíhá výhradně přes contest gallery.
 8. Výherci budou zvoleni podle nejvyššího počtu nasbíraných hlasů v contest gallery.
 9. Vyhrazujeme si právo změnit podmínky soutěže během trvání soutěže. Tyto případné změny budou oznámeny soutěžícím okamžitě formou e-mailu nebo na Facebookové stránce.
 10. V případě neočekávaných událostí máme právo na změnu výhry, a to za jiný produkt ve stejné hodnotě.
 11. Ocenění budou odeslány okamžitě po obdržení kontaktních informací od výherců. Výherců kontaktujeme prostřednictvím emailu.
 12. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby po dovršení 16. roku života.
 13. Každý účastník může nahrát obrázek podle možností v co nejkvalitnějším rozlišení.
 14. Pokud se do 14 dnů od vyhlášení výsledků výherce nepřihlásí, nárok na cenu propadne a pořadatel soutěže určí náhradního vítěze.
 15. Stáhnout fotografie ze soutěže smí účastník kdykoliv kontaktováním pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu eartawards@gmail.com. Výjimkou jsou fotografie, které budou po vyhodnocení zveřejněny na stránce v galerii “Vítězové”.
 • GDPR
  • Přihlášením díla do soutěže automaticky soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktování v případě výhry a zasílání výherních slevových kupónů.
  • Zároveň potvrzujeme, že s vašimi údaji budeme zacházet v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů.
  • Potvrzujeme, že uchováme vaše osobní údaje výlučně pro potřeby soutěže EAA. Váš e-mail nebude sdílený s žádnou třetí stranou. Údaje osob, které se zúčastní hlasování nebudou použity pro jiné účely kromě započtení hlasu v soutěži.
  • Soutěžící uvede své jméno při přihlašování díla do soutěže, které bude dostupné v galerii soutěžních prací. Emailová adresa není veřejná, bude viditelná jen pro pořadatele soutěže za účelem kontaktování, odesílání výherních poukázek a dalších informací a novinek ze světa uměleckých potřeb.
  • Za zveřejnění fotografie v rámci podmínek zveřejnění se nevyplácí žádné honoráře ani odměny. Věcné ceny a/nebo poukazy uvedeny na stránce pořadatele s názvem “ocenění” nelze vyplatit v hotovosti a jejich výměna je vyloučena.
  • Vítězné fotografie se budou prezentovat na webové stránce soutěže, jakož i na stránkách www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

A verseny időpontja: 2018 július 25. –  2018 augusztus 24.

“12 európai ország és több száz művész egy helyen. Találjuk meg együtt a legjobbat a nyári szériában!“

Info

Újra itt a művészek és festők nemzetközi művészeti versenye, mely 12 országban zajlik.

Remek nyereményeket nyerhetsz akár 640 000 Ft értékben. Versenyzők ezekből az országokból jelentkezhetnek: Szlovákia, Csehország, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovénia, Macedonia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Görögország, Olaszország.

Töltsd fel a fotót a műalkotásodról a verseny galériája alkalmazáson keresztül. Ne feledd, minden résztvevő egy egyszeri 1600-Ft kedvezményt kap vásárlásra a webshopunkban!

Bármilyen kérdés esetén, írjatok üzenetet a Facebook-on vagy emailt a: eartawards@gmail.com címünkre.


Versenyfeltételek & GDPR

VERSENYFELTÉTELEK:

  1. A versenybe küldött kép eredeti kell hogy legyen. A kép nem lehet más művész képének a másolata, a személynek, aki csatlakozik a versenybe egyedi alkotása legyen.  A téma szabad.
  2. Minden versenyző csak egy festményével jelentkezhet a versenybe.
  3. A képeket a verseny galériája alkalmazáson keresztül küldhetitek augusztus 24.-ig (12:00-ig). A nyertes nevét augusztus 31.-én közzétesszük.
  4. A verseny kezdetét veszi július 25.-én és augusztus 24.-ig tart.
  5. Győztesek a verseny fő támogatói által kerülnek kiválasztásra (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12.-ik helyezett), továbbá a Contest Gallery-ban kapott szavazatok alapján (5., 7. és 11.-ik helyezett) és a verseny szervezőiből összeállított zsűri által (10. helyezett).
  6. Szavazás a 5., 7. és 11.-ik helyezetért a Contest Gallery-n keresztül zajlik. Szavazáshoz be kell jelentkezni.
  7. Fenntartjuk a jogot a feltételek megváltoztatására a verseny során. A verseny során bekövetkezett változásokat azonnal jelezni fogjuk minden résztvevőnek emailben, vagy a FB oldalon.
  8. Váratlan események bekövetkezése esetén fenntartjuk a jogot a nyereményeket más, azonos értékű termékekre  cserélni.
  9. A nyertes adatai megszerzését követően a nyeremény azonnal el lesz küldve. A nyertessel emailen keresztül vesszük fel a kapcsolatot.
  10. A versenyben 16 éven felüliek vehetnek részt.
  11. Javasoljuk a versenyen résztvevőknek, hogy a képeket töltsék fel a lehető legjobb minőségben.
  12. Ha a győztes 14 napon belül nem válaszol az általunk küldött emailre, fenntartjuk a jogot egy másik győztes kiválasztására.
  13. Lehetséges a versenyről való lemondás és a kép visszavonása emailben történő írásban eartawards@gmail.com. Kivéve a EAA nyerteseket, akiknek a képei megjelennek a webshopunkon.

 

 

GDPR

 • A fotó feltöltésével a European Art Awards versenyre Ön megegyezik a személyes adatok feldolgozásával, hogy bármilyen nyeremény megnyerése esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot vagy elküldhessük a kedvezmény utalvány.
 • Megerősítjük, hogy a személyes adatait a GDPR az az európai általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően dolgozzuk fel. Bővebben olvashat ebben a dokumentumban GDPR
 • Megerősítjük, hogy az adatokat kizárólag az EAA verseny céljából használjuk fel. Az email címeket nem osztjuk meg harmadik féllel. A szavazók adatai nem kerülnek értékesítésre és nem lesznek felhasználva egyéb célokra a szavazáson kívül.
 • A versenyzők az EAA-ba történő regisztráció során nyilvánossá teszik nevüket. A név látható lesz a versenybe küldött képek galériájában. Az email cím nem kerül nyilvánosságra, kizárólag a szervezők számára lesz elérhető, a versenyzőkkel illetve nyertesekkel való kapcsolatfelvétel céljából.
 • A fénykép közzétételéért semmiféle díj vagy jutalom nem fizetendő. A szervező weboldalán felüntetett és a “Nyeremények” részben felsorolt ​​nyeremények és / vagy utalványok nem fizethetők ki készpénzben, és nem cserélhetők más termékre.
 • A győztes fotók megjelennek a verseny holnapján www.europeanartawards.com valamint a következő honlapokon www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Period natječaja: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

„12 evropskih država i veliki broj umjetnika na jednom mjestu. Hajde da pronađemo najbolje u ljetnjoj sezoni!“

Info

Započinjemo međunarodni umjetnički natječaj za umjetnike i slikare iz 12 država.

Možete osvojiti fantastične  nagrade u vrijednosti do 15 000 kn. U natječaju mogu sudjelovati umjetnici iz sljedećih država: Slovačka, Češka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Italija

Pošaljite nam vašu sliku preko Contest gallery aplikacije

Ne zaboravite, svatko ko učestvuje u natječaju, dobija 40 Kn popusta na kupnju u našoj web prodavnici!
Ako imate dodatna pitanja, pišite nam na Facebook, ili email : eartawards@gmail.com


Uvjeti & GDPR

UVJETI UČEŠĆA:

 1. Fotografije moraju bit od originalnih umjetničkih slika. Umjetničke slike koje učestvuju u natječaju ne smiju bit kopije istih ili sličnih slika i umjetnik koji pošalje sliku, mora biti i vlasnik slike. Tema je slobodna.
 2. Svaki umjetnik može učestvovati samo sa jednom slikom.
 3. Sliku nam možete poslati preko contest gallery uploader do 24.8. (12:00 AM). Pobjednici će biti objavljeni do 31.8..
 4. Natječaj počinje 25.7. i traje do 24.8.
 5. Pobjednike će birati glavni sponzori natječaja (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12. mjesto), najviše glasova u Galeriji natječaja (5., 7., 11. mjesto) i komisija organizatora natječaja (10. mjesto).
 6. Glasanje za 5., 7. i 11. mjesto se održava u Galeriji natječaja. Morate se prijaviti da bi mogli glasati.
 7. Zadržavamo pravo na promijene uvjeta za vrijeme natječaja. O svakoj promijeni, učesnici će biti odmah obaviješeni putem emaila ili FB stranice.
 8. U slučaju nepredvidjenih okolnosti, zadržavamo pravo na zamijenu glavne nagrade sa drugim proizvodom u istoj vrijednosti.
 9. Nagrade ćemo poslati odmah poslije kontakta sa dobitnicima nagrada. Dobitnici će se kontaktirati putem emaila.
 10. U natječaju mogu sudjelovati osobe sa više od 16 godina.
 11. Poželjno je da svaki učesnik sudjeluje sa fotografijom koja je dobre kvalitete..
 12. Ako se pojednik ne odazove putem maila u roku od 14 dana, zadržavamo pravo da izaberemo drugog pobjednika.
 13. Na vašu želju, možemo fotografiju koju ste nam poslali i ukloniti iz natječaja. Potrebno je samo da nas kontaktirate na mail eartawards@gmail.com. To ne važi za one fotografije koje su već objavljene u našem e-shopu i u galeriji EAA pobjednici na našoj stranici.

GDPR

 • Slanjem vaše fotografije na European Art Awards, slažete se da sačuvamo vaše osobne podatke sa namjerom da vas kontaktiramo ako pobjedite ili da Vam pošaljemo kupone za popust.
 • Ovim putem potvrdjujemo i rad sa osobnim podatcima u skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti osobnih podataka GDPR. Više o tome možete pročitati u dokumentu GDPR
 • Potvrdjujemo da ćemo vaše podatke sačuvati samo za potrebe natječaja EAA. Vaša email adresa neće biti proslijedjena trećoj osobi. Podatci o glasačima neće biti prodani ili upotrebljeni za neku drugu namjenu osim kao potvrda glasanja.
 • Učesnici će upisati ime prlikom registracije na EAA. To ime će biti vidljivo u galeriji učesnika. Email adresa nije javna, bit će vidljiva samo organizatoru natječaja i služit će kao kontakt u slučaju pobjede, slanja kupona za popust i drugih informacija i novosti iz svijeta umjetnosti.
 • Za objavljivanje fotografije ne plaćaju se naknade ili nagrade prema uvjetima objavljivanja. Nagrade i / ili kuponi navedeni na web stranici organizatora “Cijene” ne mogu se isplatiti u gotovini i njihova se razmjena isključuje.
 • Pobjedničke fotografije bit će prikazane na web stranici natječaja www.europeanartawards.com kao i na sljedećim stranicama www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Trajanje takmičenja: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

“12 evropskih zemalja i pregršt umetnika na jednom mestu. Hajde da pronađemo najbolje u letnjoj sezoni!“

Info

Započinjemo međunardno umetničko takmičenje za umetnike i slikare iz 12 zemalja.

Možete osvojiti sjajne nagrade vrednosti do 24 000 RSD. Učešće mogu uzeti takmičari iz sledećih zemalja: Slovačka, Češka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gračka, Italija

Pošaljite nam sliku svog dela preko naše Contest gallery aplikacije. I ne zaboravite, svako ko učestvuje u takmičenju, dobija 600RSD na kupovinu u našoj internet prodavnici!

Ako imate bilo kakva pitanja, pišite nam putem Facebook ili nam pošaljite email na: eartawards@gmail.com


Uslovi & GDPR

USLOVI ZA UČESTVOVANJE:

 1. Fotografije moraju biti od originalnih umetničkih slika. Umetničke slike koje učestvuju u takmičenju dakle ne smeju biti kopije istih ili sličnih slika. Tema je slobodna.
 2. Svaki učesnik može poslati samo jednu svoju sliku.
 3. Fotografije svojih umetničkih slika možete slati putem contest gallery uploader do 24. avgusta u ponoć. Pobednike ćemo objaviti 31. avgusta.
 4. Takmičenje počinje 25. jula i traje do 24. avgusta.
 5. Pobednike će birati glavni sponzori takmičenja (1, 2, 3, 4. 6, 8, 9, 12. mesto), najviše glasova u takmičarskoj Galeriji (5, 7 i 11. mesto) i komisija organizatora takmičenja (10. mesto).
 6. Glasanje za 5, 7. i 11. mesto se održava u takmičarskoj Galeiji. Da biste glasali, morate da se prijavite.
 7. Zadržavamo pravo da promenimo neke od uslova takmičenja tokom samog takmičenja. O svakoj promeni učesnici će odmah biti obavešteni putem maila ili FB stranice.
 8. U slučaju nepredviđenih okolnosti, zadržavamo pravo da promenimo nagradu za pobednika i zamenimo je drugim proizvodom iste vrednosti.
 9. Nagrade će biti poslate nakon što dobijemo kontakt informacije pobednika. Pobednike ćemo kontaktirati putem email-a.
 10. Na takmičenju mogu učestvovati osobe starije od 16 godina.
 11. Molimo sve učesnike da fotografije koje pošalju budu dobrog kvaliteta, tj. visoke rezolucije.
 12. Ukoliko pobednik ne odgovori na mail sa informacijom o rezultatima takmičenja u roku od 14 dana, zadržavamo pravo da izaberemo drugog pobednika.
 13. Na vašu želju, možemo fotografiju koju ste nam poslali i ukloniti iz takmičenja. Potrebno je samo da nas kontaktirate na mail eartawards@gmail.com. To ne važi za one fotografije koje su već objavljene u našem e-shopu i u galeriji EAA pobednici na našoj stranici.

GDPR

 • Slanjem svojih fortografija na European Art Awards slažete se da sačuvamo vaše lične podatke sa ciljem da Vas kontaktiramo ako pobedite ili da Vam pošaljemo kupone za popust.
 • Ovim putem garantujemo da ćemo lične podatke tretirati skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti ličnih podataka GDPR. Više o tome možete pročitati u dokumentu GDPR
 • Garantujemo da ćemo vaše podatke sačuvati samo za potrebe takmičenja EAA. Vaša email adresa neće biti prosledjena trećem licu. Podaci o glasačima neće biti prodati ili upotrebljeni za neku drugu namenu osim kao potvrda glasanja.
 • Učesnici će upisati ime prlikom registracije na EAA. To ime će biti vidljivo u galeriji učesnika. Email adresa nije javna, biće vidljiva samo organizatoru takmičenja i služiće kao kontakt u slučaju pobede, slanja kupona za popust i drugih informacija i novosti iz sveta umetnosti.
 • Za objavljivanje fotografije ne plaćaju se naknade ili nagrade u skladu sa uslovima objavljivanja. Nagrade i / ili kuponi navedeni na web stranici organizatora “Cene” ne mogu se isplatiti u gotovini niti zameniti.
 • Pobedničke fotografije biće objavljene na sajtu takmičenja www.europeanartawards.com kao i na sajtovima  www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Период на натпреварот: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

„12 европски земји и голем број на уметници на едно место. Ајде да ги пронајдеме најдобрите во летната сезона!“

Info

Започнуваме меѓународно уметничко натпреварување за уметници и сликари од 12 земји.

Можете да освоите одлични награди во вредност до 12 500 мкд. . Во натпреварот можат да учествуваат уметници од следните држави: Словачка, Чешка, Унгарија, Хрватска, Србија, Романија, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, Грција, Италија.

Испратете ни ја вашата слика преку Contest gallery uploader

Не заборавајте, секој кој учествува во натпреварот добива 300 мкд попуст за купување од нашата интернет продавница!
Ако имате дополнителни прашања, пишете ни на Facebook, или на е-маил : eartawards@gmail.com


Услови & GDPR

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 1. Фотографиите мораат да бидат од оригинални уметнички слики. Уметничките слики кои учествуваат во натпреварот не смеат да бидат копија на некоја друга слика и уметникот кој ја испраќа сликата мора да биде сопственик на истата. Темата е слободна.
 2. Секој уметник може да учествува само со една слика.
 3. Сликата можете да ни ја испратите преку contest gallery uploader до 24.8. (12:00 AM). Победниците ќе бидат објавени до 31.8.
 4. Натпреварот почнува на 25.7. и трае до 24.8.
 5. Победниците ќе ги бираат главните спонзори на натпреварот (1, 2, 3, 4. 6, 8, 9, 12. место), според најмногу гласови во натпреварувачката Галерија (5, 7 и 11. место) и комисија од организаторите на натпреварот (10. место).
 6. Гласањето за 5, 7. и 11. место е преку натпреварувачката Галерија. За да гласате, морате да се пријавите.
 7. Го задржуваме правото на промена на условите за време на натпреварот. За секоја промена учесниците ќе бидат веднаш известени преку мејл или на FB page
 8. Во случај на непредвидливи  околности, го задржуваме правото на замена на главната награда со други произовди во иста вредност.
 9. Наградите ќе ги испратием веднаш после контактот со добитниците на наградите. Добитниците ќе бидат контактирани преку е-маил.
 10. Во натпреварот можат да учествуваат личности со повеќе од 16 години.
 11. Пожелно е секој учесник да учествува со фотографија која е со добар квалитет.
 12. Ако победникот не одговори преку емаил во рок од 14 дена, го задржуваме правото да избереме друг победник.
 13. На ваша желба, можеме да ја отстраниме од натпреварот фотографијата која сте ја испратиле. Потребно е само да не контактирате на mail eartawards@gmail.com. Тоа не не важи за оние фотографии кои се веќе објавени во нашата е – продавница во галеријата EAA победници.

GDPR

 • Со испраќањето на ваши фотографии на European Art Awards, се согласувате да ги зачуваме вашите лични податоци со намера да ве контактираме ако победите или да ви испратиме купони за попуст.
 • На овој начин ја потврдуваме и работата со личните податоци во согласност со Европската регулатива за заштита на личните податоци GDPR. Повеќе за тоа можете да прочитате во документот GDPR
 • Потврдуваме дека вашите податоци ќе ги зачуваме само за потребите на натпреварот EAA. Ваша емаил адреса нема да биде проследена на трета страна. Податоците за гласачите нема да бидат продадени или употребени за некоја друга намена освен како потврда за гласањето.
 • Учесниците ќе го внесат името при регистрацијата на EAA. Тоа име ќе биде видливо во галеријата со учесници. Емаил адресата не е јавна, ќе биде видлива само за организаторот на натпреварот и ќе служи како контакт во случај на победа, испраќање на купон за попуст и други информации и новости од светот на уметноста..
 • За објавување на фотографиите не се плаќаат такси или напгради спрема условите за објавување. Наградите и/или купоните навдени на веб страницата на организаторот во “ Цени” не можат да се исплатат во готовина и се исклуччува нивна размена..
 • Победничките фотографии ќе се прикажуваат на њеб страницата на натпреварот www.europeanartawards.com како и на следните странициwww.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Период на състезанието: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

„12 европейски държави и голям брой участници на едно място. Хайде да намерим най-добрият за летния сезон!“

Info

Започваме международно състезание за творци и художници от 12 държави. Можете да спечелите блестящи награди на стойност до 4000 ЛВ.

В конкурса могат да участват творци от следните държави: Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, Словения, Македония, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Италия

Изпратете ни ваша снимка от картина през  Contest gallery uploader

Незабравяйте, всеки който участва в конкурса, получава 10 лв отстъпка при покупки в нашия интернет магазин!

За допълните въпроси, пишете ни във фейсбук или на е-майл: eartawards@gmail.com


Условия & GDPR

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Фотографиите трябва да са на оригиналните произведения на изкуствата. Художествените изображения, които участват в конкурса, неможе да са копия  или подобни снимки, а художникът, който изпраща изображението, също така трябва да е собственик на снимката. Темата е свободна.
 2. Всеки творец може да участва само с една снимка.
 3. Снимка можете да ни изпратите през contest gallery uploader до 24.8. (12:00 AM). Победителите ще бъдат обявени до 31.8.
 4. Конкурсът започва на 25.7. и трае до 24.8.
 5. Победителите ще се изберат от спонсорите на надпреварата (1, 2, 3, 4. 6, 8, 9, 12. място), с най-много гласове в Галерията за участници (5, 7 i 11. място) и комисия от организаторите на надпреварата (10. място).
 6. Гласуване за 5, 7. i 11. място става в Галерията за участници. За да гласувате, трябва да се запишете.
 7. Запазваме си правото за промени около времетраенето на конкурса. За всяка промяна, участниците ще бъдат веднага уведомени чрез е-майл или на FB page.
 8. В случай на непредвидени ситуации, си запазваме правото да сменим главната награда с друг продукт със същата стойност.
 9. Наградите ще изпратим веднага след контакт с победителите. С получателите ще се свържем чрез е-майл.
 10. В конкурса могат да участват лица над 16 години.
 11. Желателно е всеки участник да участва със снимка, която е с добро качество.
 12. Ако победителят не отговори чрез е-майл в рамките на 14 дни, си запазваме правото да изберем друг победител.
 13. По ваше желание, можем да премахнем снимката от конкурса, която сте ни изпратили. Необходимо е само да се свържете с нас на е-майл eartawards@gmail.com. Това не се отнася за тези снимки които вече са публикувани в нашия интернет магазин и в галерията EAA победители на нашата страница.

GDPR

 • Изпращайки вашите фотографии на European Art Awards, се съгласявате да запазим вашите лични данни с цел да се свържем с вас ако спечелите или да Ви изпратим ваучери за отстъпка.
 • По този начин потвърждаваме и работата с лични данни в съответствие с европейския регламент за защита на личните данни на GDPR. Можете да прочетете повече за него в документа GDPR
 • Потвърждаваме, че информацията ви ще бъде запазена само за целите на конкурса на ЕАА. Вашият имейл адрес няма да бъде препратен на трета страна. Информацията за гласуващите няма да бъде продавана или използвана за друга цел освен като потвърждение на гласуването.
 • Участниците ще впишат име при регистрация на ЕАА. Това име ще се вижда в галерията на участниците. Имейл адресът не е публичен, ще бъде видим само за организатора на конкурса и ще служи като контакт при спечелване, за изпращане на купони за отстъпки и друга информация и новини от света на изкуството.
 • За публикуването на снимката няма да бъде платена такса или възнаграждение. Наградите и / или талоните, изброени на уебсайта на организатора “Цени”, не могат да бъдат изплащани в брой и тяхната размяна е невъзможна.
 • Печелившите снимки www.europeanartawards.com както и на следващите страници www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Ημερομηνία: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

«12 ευρωπαϊκές χώρες και εκατοντάδες καλλιτέχνες σε ένα μέρος. Ελάτε να βρούμε τους καλύτερους σ’ αυτόν τον καλοκαιρινό διαγωνισμό!»

Info

Ξεκινάμε το διεθνή καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τους καλλιτέχνες και ζωγράφους από 12 χώρες. Μπορείτε να κερδίσετε καταπληκτικά έπαθλα αξίας έως 2000€. Το δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιτέχνες από τις εξής χώρες: Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία.

Ανεβάστε τη φωτογραφία του δικού σας πίνακα ζωγραφικής μέσω Contest gallery uploader και πάρτε μέρος

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μας στο Facebook, ή στο email : eartawards@gmail.com


Οροι συμμετοχησ & GDPR

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Η εικόνα για διαγωνισμό πρέπει να είναι η φωτογραφία του πρωτότυπου έργου/πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δεν πρέπει να είναι το αντίγραφο κάποιου άλλου παρόμοιου έργου και ο καλλιτέχνης που ανεβάζει τη φωτογραφία πρέπει να είναι ο ιδιωκτήτης του έργου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με μόνο ένα δικό του έργο.
 3. Μπορείτε να μας στείλετε τη φωτογραφία του έργου σας μέσω contest gallery uploader έως τις 24 Αυγούστου (12:00 AM). Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί έως τις 31 Αυγούστου.
 4. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 25 Ιουλίου και τελειώνει έως τις 24 Αυγούστου.
 5. Τους νικητές θα διαλέξουν οι κύριοι χορηγοί του διαγωνισμού (για τις 1η, 2η, 3η, 4η. 6η, 8η, 9η, 12η. θέσεις), με περισσότερες ψήφους στο Contest gallery (για τις 5η, 7η και 11η θέση)και η επιτροπή της οργάωνσης του διαγωνισμού (για τη 10η θέση).
 6. Ψηφίζετε για τις 5η, 7η και 11η θέση στο Contesst gallery. Για να ψηφίσετε, πρέπει πρώτα να κάνετε έγγραφή.
 7. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε του όρους διαγωνισμού κατά τη διάρκεία του. Για κάθε αλλαγή οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αμέσως μέσω του e-mail ή το FB page.
 8. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το έπαθλο για τον νικητή για κάποιο άλλο προϊόν αλλά με ίδια αξία.
 9. Τα έπαθλα θα αποσταλούν μόλις λάβουμε τα στοιχεία επαφής από τους νικητές. Θα έρθουμε στην επαφή με τους νικητές μέσω του e-mail.
 10. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω 16 χρονών.
 11. Κάθε συμμετέχων μπορεί να ανεβάσει τη φωτογραφία του δικού του πίνακα ζωγραφικής σε όσο πιο καλή ανάλυση.
 12. Αν ο νικητής δεν απαντήσει στο e-mail για το έπαθλο που κέρδισε μέσα σε 14 ημέρες, διατηρούμε το δικαίωμα να διαλέξουμε έναν άλλον νικητή.
 13. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε τη φωτογραφία για το διαγωνισμό γράφοντάς μας στο e-mail eartawards@gmail.com. Η εξαίρεση είναι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα δικό μας e-shop και στην ιστοσελίδα στις φωτογραφίες νικητών του EAA.

GDPR

 • Με το να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας στον ΕθρωπαΪκό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό (European Art Awards), συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό να έρθουμε σε επαφή σε περίπτωση να κερδίσατε το έπαθλο ή το κουπόνι για έκπτωση.
 • Επίσης, επιβεβαιώνουμε ότι κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο GDPR
 • Σας επιβεβαιώνουμε ότι κρατάμε τα δεδομένα σας μόνο για τις ανάγκες του EAA. Το δικό σας e-mail δε θα μοιραστεί με τα τρίτα πρόσωπα. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα πουληθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • Ο συμμετέχων θα γράψει το όνομά του για την εγγραφή στο EAA. Το όνομά του θα είναι ορατό στο λεύκωμα των συμμετεχόντων. Τα e-mail δεν είναι δημόσια και θα είναι ορατά μόνο στους οργανωτές του διαγωνισμού για να μπορούν να έρθουν σε επαφή σε περίπτωση νίκης στο διαγωνισμό, για να στείλουν το κουπόνι και άλλες πληροφορίες και νέα από τον κόσμο της τέχνης.
 • Για τη δημοσίευση της φωτογραφίας δεν πληρώνονται έπαθλα ή άλλα ποσά, σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης. Τα έπαθλα και κουπόνια που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή “Τιμές” δεν μπορούν να πληρωθούν τοις μετρητοίς και κάθε τους ανταλλαγή αποκλείεται.
 • Οι φωτογραφίες των νικητών θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα διαγωνισμού www.europeanartawards.com όπως και στα  www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

La durata: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

12 paesi europei e decine di artisti in un unico posto.Troviamo il migliore nell’estate!!“

Info

Iniziamo concorso internazionale per gli artisti e pittori di 12 paesi. Puoi vincere premi grandi in valore fino al 2000€.

La partecipazione è aperta a tutti gli artisti di paesi: Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Slovenia, Macedonia, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Italia

Carica una foto del tuo dipinto tramite Contest gallery app e partecipa.

Non dimentica, ogni partecipante vince lo sconto di 5€ per un acquisto nel nostro e-shop!

Se hai qualche domanda, ci scrivi su Facebook, o sulla mail: eartawards@gmail.com


Condizioni & GDPR

CONDIZIONI DI CONCORSO:

 1. Le foto devono essere di dipinti originali, cioè, I dipinti non possono essere le copie degli altri dipinti.
 2. Ogni concorrente può partecipare con solo un dipinto.
 3. Puoi mandarci la foto del tuo dipinto tramite contest gallery uploader fino al 7 agosto (12:00 AM). I nomi dei vincitori saranno pubblicati il 31 agosto.
 4. Concorso comincia il 25 luglio e dura fino al 24 agosto.
 5. Winners will be selected by major sponsors of the competition (1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 8th, 9th, 12th prize), the most votes in Contest gallery (5th, 7th, 11th prize) and by jury of organizers of content (10th).
 6. Voting for 5th, 7th and 11th prize is running via contest gallery. It´s necessary to log in at first to give a vote.
 7. Ci riserviamo il diritto di cambiare alcuni condizioni durante il concorso. Tutti i concorrenti sarebbero stati notificati immediatamente di ogni cambio fatto durante il concorso, tramite e-mail o pagina FB.
 8. In circostanze impreviste, ci riserviamo il diritto di cambiare i premi elencati con i diversi prodotti con lo stesso valore monetario.
 9. I premi saranno spediti appena avremo dati di contatto di vincitori. Vincitori saranno contattati tramite email.
 10. Il concorso è aperto solo per le persone di età superiore a 16 anni.
 11. Le foto caricate devono essere di buona qualità (ad alta risoluzione).
 12. Se il vincitore non risponde alla mail con informazioni su risultati di concorso entro 14 giorni, ci riserviamo il diritto di scegliere un altro vincitore.
 13. Sarà possibile rimuovere dipinto dal concorso contattandoci via email eartawards@gmail.com. L’unica eccezione sono le foto già pubblicate sul nostro sito  o e-shop nella galleria dei vincitori di concorso EAA.

GDPR

 • Caricando la tua foto in galleria European Art Awards accetti il trattamento dei dati personali. I dati saranno usati per contattare il vincitore o per mandare buoni sconto ai partecipanti.
 • I dati personali saranno trattati conformemente a Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR. Puoi leggere più nel questo documento GDPR
 • I dati personali saranno trattati solo ai fini di EAA. Il tuo indirizzo email non sarà condiviso con terzi. I dati di votanti non saranno venduti o utilizzati per fini diversi da conferma della votazione.
 • Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere nome durante iscrizione nell’EAA. Il nome sarà visibile nella galleria dei concorrenti. L’indirizzo e-mail sarà visibile solo agli organizzatori del concorso, per contattare partecipanti nel caso di vincita, per inviare buoni sconto o alcuni informazioni pertinenti.
 • Nessun commissione o ricompensa viene pagato per pubblicazione delle foto, in conformità ai condizioni di pubblicazione. I premi e/o buoni elencati sul sito degli organizzatori “Premi” non possono essere scambiati o cambiati per soldi.
 • Le foto premiati saranno pubblicate sul sito www.europeanartawards.com ma anche sui siti www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Čas trajanja natečaja: 25. 7. 2018 – 24. 8. 2018

„12 evropskih držav in veliko število umetnikov na enem mestu. Pripravljeni smo da izberemo najboljše v tej poletni sezoni!“

Info

Pričenjamo z mednarodnim umetniškim natečajem za umetnike in slikarje iz 12 držav.

Osvojite lahko odlične nagrade v vrednosti do 2000€. V natečaju lahko sodelujejo umetniki iz naslednjih držav: Slovaška, Češka, Mađarska, Hrvaška, Srbija, Romunija, Slovenija, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Grčija, Italija

Pošljite nam vašo sliko s pomočjo Contest gallery aplikacije

Ne pozabite, vsak ki sodeluje v natečaju, je upravičen do 5€ popusta ob nakupu, v naši spletni trgovini!
V primeru dodatnih vprašanj, nam pišite na Facebook, ali email : eartawards@gmail.com


Pogoji & GDPR

POGOJI ZA SODELOVANJE:

 1. Fotografije morajo biti izvirne umetnine. Umetniške slike, ki sodelujejo na natečaju, ne smejo biti kopije istih ali podobnih slik in umetnik ki pošilja sliko, mora biti tudi lastnik slike. Tema je svobodna.
 2. Vsak umetnik lahko sodeluje le z eno sliko.
 3. Sliko nam lahko pošljete s pomočjo contest gallery uploader do 24.8. (12:00 AM). Nagrajenci bodo znani  do 31.8..
 4. Natečaj se prične 25.7. i traja do 24.8.
 5. Zmagovalce bodo izbrali glavni sponzorji natečaja (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 12. mesto), največ glasov v Galeriji natečaja (5., 7., 11. mesto) in Komisija organizatorja natečaja (10. mesto).
 6. Glasovanje za 5., 7. i 11. mesto poteka v Galeriji natečaja. Pred glasovanjem se je potrebno prijaviti.
 7. Zadržujemo pravico do sprememb pogojev v času trajanja natečaja. O vsaki spremembi, bodo udeleženci nemudoma obveščeni potem emaila ali FB strani.
 8. V primeru nepredvidenih okoliščin, zadržujemo pravico do zamenjave nagrade z drugim izdelkom, v enaki vrednosti.
 9. Nagrade bomo poslali takoj po kontaktu z nagrajenci. Le ti bodo kontaktirani potem emaila.
 10. Na natečaju lahko sodelujejo osebe starejše od 16 let.
 11. Zaželjeno je da na natečaju sodelujete s fotografijo v visoki kakovosti.
 12. V kolikor se nagrajenec ne odzove potem maila v času 14 dni, zadržujemo pravico da izberemo drugega nagrejenca.
 13. Na vašo željo, lahko fotografijo ki ste nam jo poslali, odtranimo iz natečaja. Potrebno je le da nas kontaktirate na mail eartawards@gmail.com. To ne velja za tiste fotografije ki so že objavljene v našem e-shopu in v galeriji EAA nagrajencev na naši spletni strani.

GDPR

 • S pošiljanjem vaše fotografije na European Art Awards, se strinjate s tem da shranimo vaše osebne podatke  z namenom da vas kontaktiramo kt nagrajenca ali da Vam pošljemo kupone za popust.
 • Po tej poti potrjujemo da bomo vaše osebne podatke obdelali v skladu z Europsko regulativo o zaščiti osebnih podatkov GDPR. Več o tem si lahko preberete v dokumentu GDPR
 • Potrjujemo da bomo vaše podatke hranili samo za potrebe natečaja EAA. Vaš email naslov ne bo posredovan tretji osebi. Podatki o glasovalcih ne bodo prodani ali uporabljeni v druge namene, bodo zgolj potrditev glasovanja.
 • Sodelujoči bodo vpisali ime ob registraciji na EAA. To ime bo vidno v galeriji sodelujočih. Email naslov ni javen, viden bo le organizatorju natečaja in bo uporabljen kot kontakt v primeru zmage, za pošiljanje kuponov za popust in drugih informacij oz. novosti iz sveta umetnosti.
 • Za objavo fotografije se ne plačajo nadomestila ali nagrade kot pogoj za objavo. Nagrade in / ali kuponi navedeni na spletni strani organizatorja “Cene” se ne morejo izplačati v gotovini in njihova zamenjava je izključena.
 • Zmagovalne fotografije bodo prikazane na spletni stranici natečaja www.europeanartawards.com kot tudi na naslednjih spletnih straneh www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS summer 2018

Durata concursului: 25 iulie 2018 – 24 august 2018

12 țări europene și o mulțime de artiști într-un singur loc. Să-i descoprim pe cei mai buni din sezonul de vară!

Info

Lansăm un concurs internațional de artă pentru artiști și pictori din 12 țări. Puteți câștiga premii mari in valoare de până la 9300 RON.

Pot concura participanți din urmatoarele țări: Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația, Serbia, România, Slovenia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia și Italia.

Trimiteți-ne o fotografie a lucrării dvs. prin intermediul aplicației noastre Contest gallery. Și nu uitați, oricine participă la concurs, primește 20 RON reducere în magazinul nostru online la achiziționarea oricărui produs!

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin Facebook sau să ne trimiteți un e-mail la adresa: eartawards@gmail.com


Condiții & GDPR

TERMENI SI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 1. Fotografiile trebuie să fie creații proprii. Prin urmare, imaginile artistice care participă la concurs nu pot fi copii ale altor imagini identice sau similare. Tema este la libera alegere a participantului.
 2. Fiecare participant poate trimite doar una din fotografiile sale.
 3. Fotografiile operei dvs. de artă pot fi trimise prin intermediul contest gallery uploader până în data de 24 august, la miezul nopții. Vom anunța câștigătorii în data de 31 august.
 4. Competiția începe pe 25 iulie și durează până în data de 24 august.
 5. Câștigătorii vor fi selectați de sponsorii principali ai concursului (locul 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12), pe baza voturilor din Galeria concursului (locul 5, 7 și 11) și de către juriul organizatorii concursului (locul 10).
 6. Voturile pentru locurile 5, 7 și 11 se desfășoară prin Galeria concursului. Pentru a vota, trebuie să vă înscrieți.
 7. Ne rezervăm dreptul de a modifica unele dintre condițiile concursului, chiar și în timpul competiției. Orice modificare va fi imediat anunțată participanților prin e-mail sau pe pagina de FB.
 8. În caz de circumstanțe neprevăzute, ne rezervăm dreptul de a modifica premiul pentru câștigător și de al înlocui cu un alt produs de aceeași valoare.
 9. Premiile vor fi trimise după primirea datelor de contact ale câștigătorilor. Vom contacta câștigătorii prin e-mail.
 10. Pot participa la concurs persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.
 11. Rugăm participanții să trimită fotografii de bună calitate, respectiv, de înaltă rezoluție.
 12. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la e-mail după rezultatele concursului, și nu poate fi contactat, în termen de 14 zile, ne rezervăm dreptul de a alege un alt câștigător.
 13. La cererea dvs., putem elimina fotografia pe care ne-ați trimis-o pentru competiție. Trebuie doar să ne contactați la adresa eartawards@gmail.com. Acest lucru nu se aplică fotografiilor deja publicate în magazinul nostru online sau în cadrul galeriei EAA, a câstigatorilor de pe site-ul nostru.

GDPR

 • Prin trimiterea operei dvs. personale la European Art Awards, acceptați să păstram informațiile personale pentru a vă contacta dacă câștigați concursul sau pentru a vă trimite cupoane de reducere.
 • În acest fel, garantăm că vom proteja datele personale în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția Datelor Personale (GDPR). Puteți citi mai multe informații în document GDPR
 • Vă garantăm că vom folosi datele dvs. numai în interesul concursului EAA. Adresa dvs. de e-mail nu va fi trimisă unei terțe părți. Datele votanților nu vor fi vândute sau folosite în alte scopuri decât pentru confirmarea votului.
 • Participanții vor introduce numele în formularul de înregistrare a EAA. Acest nume va fi vizibil în galeria participanților. Adresa de email nu este publică, acesta va fi vizibilă numai pentru organizatorul competiției și va fi folosită pentru a contacta participantul în caz de victorie, sau pentru a trimite cupoane de reduceri și alte informații și știri din lumea artei.
 • Pentru publicarea unei fotografii în conformitate cu termenii publicației, nu se plătesc taxe sau alte premii. Premiile și / sau voucherele afișate pe site-ul organizatorului în cadrul secțiunii “Prețuri”, nu pot fi plătite în numerar sau înlocuite.
 • Fotografiile câștigătoare vor fi publicate pe site-ul concursului, www.europeanartawards.com, precum și pe site-urile : www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.ba, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

Don’t forget to
Join & Vote here!

Where you can find us

maliarskeplatno.sk

maliarskeplatno.sk

malirske-platno.cz

malirske-platno.cz

kreativhaz.hu

kreativhaz.hu

artpic.ro

artpic.ro

slikarskipribor.hr

slikarskipribor.hr

slikarskipribor.rs

slikarskipribor.rs

slikarski-material.si

slikarski-material.si

art-materiali.bg

art-materiali.bg

slikarskipribor.mk

slikarskipribor.mk

ergaleiazografikis.gr

ergaleiazografikis.gr

coloriedarte.it

coloriedarte.it

Check out winners
of the past contests!

Download our special poster and share it! 

Thanks to our valued sponsors