EUROPEAN ART AWARDS 2022
Connection

For the 7th time we organize international art competition for artists and painters now in 11 countries!

You can win great prizes in value up to 5000€.

Upload your picture of your art to our Contest gallery uploader and compete! Term: 15.7.2021 – 13.8.2021
Remember, everyone who will compete, register and upload artwork wins the 5€ discount for purchase in our e-shop!

In case of any questions, write us on Facebook check our Instagram or drop an email.

Scroll for more information or read our FAQ

Our special awards and contest conditions:

Oil prize

Pouring prize

Calligraphy prize

Pastel set

Acryl prize

Resin prize

Mixed media prize

Drawing set

Aquarelle prize

Golden prize

Marker set

Sympathy prize

Read Conditions of contest in your language

We’re starting international contest for all customers of artshops ARTMIE and all talented painters. Contest runs in 11 countries and you can win special art prizes in total value more than 5000€.

Participation is open to competitors from countries: Slovakia, Czech Republic, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Greece, Italy.

Upload photo of your painting via Contest Gallery app and enjoy the art! Remember, everyone who compete win 5€ discount for purchase in our eshop. In case of any questions contact us via Facebook, or e-mail info@europeanartawards.com or find quick answer in FAQ.

More ⏷

1. The picture which compete must be photo of original painting. That means picture has not to be a copy of any other similar painting and artist who upload photo is the owner of painting.

2. The theme of the 2021 competition is Positive Energy. We reserve the right to exclude without notice from the competition artworks that will not be related to the official theme of the EAA 2021 competition.

3. Each competitor can participate with only one own piece of painting.

4. You can upload photo of your art to us via Contest gallery app in term from 15th July to 13th August 2021 (12:00 AM). From these moment art jury will start with selection and choose 11 highest quality artworks

5. Results will be present at the furthest to 31st August 2021.

6. Winners will be selected by jury made of professional artists from different countries (jurors were chosen by votes of people on Facebook), one winner will be awarded according to the highest number of votes in Contest Gallery, so called prize of sympathy (12th prize)

7. Juror can’t compete with his/her artwork, neither support any artworks of artists from his/her close relationship. In case of doubt with unfair selection, we will be forced to replace the juror.

8. Voting is running only via Contest gallery. It’s necessary to login at first to give a vote.

9. When any of illegal manipulation with voting is going to appear, we reserve the right to exclude the artist from competition.

10. We reserve the right to change conditions during the competition. Any change made during the competition would be immediately forwarded to all competitors via email, or FB page.

11. Under unexpected circumstances, we reserve the right to change winner prize with a different product on the same value level.

12. Prizes will be send immediately after getting contact details from the winners. Winners will be contacted via email.

13. Competition is open for artists over 16 years.

14. We accept photographs of works of art created exclusively by traditional art (all techniques except digital creation)

15. Each competitor can upload photo of painting if possible with the good quality size.

16. If the winner doesn’t response to the informative email about winning a prize within 14 days, we reserve the right to choose another winner.

17. It’s possible to cancel photos from competition by writing to us via email info@europeanartawards.com. Exception is the photo which is published on our e-shops and website in gallery of EAA winners.

GDPR

Uploading your photo to European Art Awards you agree with the processing of personal data for purposes of contacting in case of the winning of prize, or sending discount vouchers.

We also confirm to work with personal data in accordance to European regulation of protection of personal data GDPR. You can read more in this document.

We confirm to save your data only for the needs of EAA. Your email address will not be shared with a third party. Data of voters will not be sold or used for purposes other than confirmation for voting.

Competitors is going to write a name during registering to the EAA. Name will be available to see in the gallery of competitors. E-mail adress is not public it will be visible only for organizer of competition to contact in case of winning, sending vouchers and other information and nowelties from the world of art.

No fees or rewards are paid for the publication of the photo according to a conditions of publishing. The prizes and/or vouchers listed on the organizer’s website “Prices” can not be paid in cash and their exchange is excluded.

Winning photos will be presented on the contest website www.europeanartawards.com as well as on the sites www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro,  www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Termín súťaže: 15. 7. 2021 – 13. 8. 2021

11 európskych krajín a stovky umelcov na jedinom mieste. Nájdi s nami tých najlepších v letnej sérii!”

Info

Spúšťame medzinárodnú súťaž pre všetkých zákazníkov e-shopov ARTMIE a talentovaných maliarov. Súťaž prebieha v 11 krajinách a môžeš vyhrať lákavé ceny v celkovej hodnote viac než 5000 €.

Súťaže sa môžu zúčastniť umelci z krajín: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Slovinsko, Macedónsko, Bulharsko, Grécko, Taliansko

Nahraj fotografiu svojho diela cez našu Contest Gallery aplikáciu a zbieraj hlasy. Pamätaj, že každý, kto sa zapojí do súťaže, vyhráva 5€ zľavu na nákup v našom e-shope!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžeš kontaktovať na našom Facebooku alebo mailom na info@europeanartawards.com alebo nájdi rýchlu odpoveď vo FAQ.


Podmienky & GDPR

PODMIENKY:

  1. Obrázky musia spĺňať podmienku originality. To znamená, že súťažiace obrázky nesmú byť kopírované – musia byť výhradným dielom autora, ktorý ho prihlasuje do súťaže.
  2. Témou súťaže pre ročník 2021 je “Pozitívna energia”. Vyhradzujeme si právo bez notifikácie vyradiť zo súťaže diela, ktoré nebudú súvisieť s oficiálnou témou súťaže EAA 2021.
  3. Každý účastník môže súťažiť len s jedným dielom.
  4. Fotky do súťaže sa prihlasujú výhradne cez Contest gallery uploader v termíne od 12. júla do  13. augusta 2021 (12:00 dopoludnia). Od tohto dátumu bude porota posudzovať všetky zhromaždené diela a vyberie 11. najkvalitnejších prác.
  5. Výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. augusta 2021
  6. Výhercovia budú zvolení porotou zloženou z profesionálnych umelcov z rôznych krajín (porotcovia boli vybraní hlasom ľudu – z vašich tipov na Facebooku), jeden výherca bude vyhodnotený podľa najvyššieho počtu hlasov v Contest Gallery, tzv. cena sympatie (12. miesto) 
  7. Porotca nesmie súťažiť so svojim dielom, ani nijakým spôsobom uprednostňovať diela umelcov zo svojho blízkeho okolia. Pri podozrení na neobjektívny výber porotcu bude tento porotca nahradený iným.
  8. Pre hlasovanie za umelecké dielo je nevyhnutné prihlásiť sa do systému.
  9. Hlasovanie prebieha výlučne cez Contest gallery.
  10. Pri zistení akejkoľvek nelegálnej manipulácie s hlasovaním za umelecké dielo, bude toto dielo zo súťaže vylúčené.
  11. Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky súťaže počas trvania súťaže. Tieto prípadné zmeny budú oznámené súťažiacim okamžite formou e-mailu, alebo na Facebookovej stránke.
  12. V prípade neočakávaných udalostí máme právo na zmenu výhry, a to za iný produkt v rovnakej hodnote.
  13. Ocenenia budú odoslané okamžite po obdržaní kontaktných informácií od výhercov. Výhercov kontaktujeme prostredníctvom emailu.
  14. Súťaže sa môžu zúčastniť umelci po dovŕšení 16. roku života.
  15. Akceptujeme fotografie umeleckých diel vytvorených výlučne tradičným umením (všetky techniky okrem digitálnej tvorby).
  16. Každý účastník môže nahrať obrázok podľa možností v čo najkvalitnejšom rozlíšení.
  17. Ak sa do 14 dní od vyhlásenia výsledkov výherca neprihlási, nárok na cenu prepadne a usporiadateľ súťaže určí náhradného víťaza.
  18. Stiahnuť fotografie zo súťaže smie účastník kedykoľvek kontaktovaním usporiadateľa súťaže prostredníctvom e-mailu info@europeanartawards.com. Výnimkou sú fotografie, ktoré budú po vyhodnotení zverejnené na stránke v galérii „Víťazi“.

GDPR

 • Prihlásením diela do súťaže automaticky súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely kontaktovania v prípade výhry a zasielania výherných zľavových kupónov.
 • Zároveň potvrdzujeme, že s vašimi údajmi budeme zaobchádzať v súlade s európskou smernicou o ochrane osobných údajov.
 • Potvrdzujeme, že uchováme vaše osobné údaje výlučne pre potreby súťaže EAA. Váš e-mail nebude zdieľaný so žiadnou treťou stranou. Údaje osôb, ktoré sa zúčastnia hlasovania nebudú použité na iné účely okrem započítania hlasu v súťaži.

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Termín soutěže: 15. 7. 2021 – 13. 8. 2021

“11 evropských zemí a stovky umělců na jediném místě. Najdi s námi těch nejlepších v letní sérii!”

Info

Spouštíme mezinárodní soutěž pro všechny zákazníky našich e-shopů ARTMIE a talentovaných malířů. Soutěž probíhá v 11 zemích a můžeš vyhrát lákavé ceny v celkové hodnotě více než 130 000 Kč.

Soutěže se mohou zúčastnit umělci ze zemí: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Bulgarsko, Řecko, Italie, Slovinsko, Rumunsko.

Nahraj  fotografii svého obrazu prostřednictvím Contest gallery aplikace. Pamatuj, že každý, kdo se zapojí do soutěže, vyhrává 130Kč slevu na nákup v našem e-shopu!

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžeš kontaktovat na Facebooku nebo mailem na info@europeanartawards.com

 nebo najdi rychlou odpověď ve FAQ.


Podmínky & GDPR

PODMÍNKY:

 1. Obrázky musí splňovat podmínku originality. To znamená, že soutěžící obrázky nesmějí být kopírovány – musí být výhradním dílem autora, který ho přihlašuje do soutěže
 2. Tématem soutěže pro ročník 2021 je “Pozitivní energie“. Vyhrazujeme si právo bez oznámení vyřadit ze soutěže díla, které nebudou souviset s oficiální tématem soutěže EAA 2021.
 3. Každý účastník může soutěžit pouze s jedním dílem.
 4. Fotky do soutěže se přihlašují výhradně přes Contest gallery uploader v termínu od 15.7.  do 31. 8. 2021 (12:00 dopoledne). Od tohoto data bude porota posuzovat veškeré shromážděné díla a vybere 11. nejkvalitnějších prací.
 5. Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 31.8.2021
 6. Výherci budou zvoleni porotou složenou z profesionálních umělců z různých zemí, jeden výherce bude vyhodnocen podle nejvyššího počtu hlasů v Contest gallery, tzv. cena sympatie (12. místo)
 7. Porotce nesmí soutěžit se svým dílem, ani žádným způsobem upřednostňovat díla umělců ze svého blízkého okolí. Při podezření na neobjektivní výběr porotce bude tento porotce nahrazen jiným.
 8. Pro hlasování za umělecké dílo je nutné přihlásit se do systému.
 9. Hlasování probíhá výhradně přes Contest gallery.
 10. Při zjištění jakékoliv nelegální manipulace s hlasováním za umělecké dílo, bude toto dílo ze soutěže vyloučeno.
 11. Ocenění budou odeslány okamžitě po obdržení kontaktních informací od výherců. Výherců kontaktujeme prostřednictvím emailu.
 12. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby po dovršení 16. roku života.
 13. Každý účastník může nahrát obrázek podle možností v co nejkvalitnějším rozlišení
 14. Akceptujeme fotografie uměleckých děl vytvořených výlučně tradičním uměním (všechny techniky kromě digitální tvorby)
 15. Pokud se do 14 dnů od vyhlášení výsledků výherce nepřihlásí, nárok na cenu propadne a pořadatel soutěže určí náhradního vítěze
 16. Stáhnout fotografie ze soutěže smí účastník kdykoliv kontaktováním pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu info@europeanartawards.com. Výjimkou jsou fotografie, které budou po vyhodnocení zveřejněny na stránce v galerii “Vítězové”.
 • GDPR
  • Přihlášením díla do soutěže automaticky soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktování v případě výhry a zasílání výherních slevových kupónů.
  • Zároveň potvrzujeme, že s vašimi údaji budeme zacházet v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů.
  • Potvrzujeme, že uchováme vaše osobní údaje výlučně pro potřeby soutěže EAA. Váš e-mail nebude sdílený s žádnou třetí stranou. Údaje osob, které se zúčastní hlasování nebudou použity pro jiné účely kromě započtení hlasu v soutěži.
  • Soutěžící uvede své jméno při přihlašování díla do soutěže, které bude dostupné v galerii soutěžních prací. Emailová adresa není veřejná, bude viditelná jen pro pořadatele soutěže za účelem kontaktování, odesílání výherních poukázek a dalších informací a novinek ze světa uměleckých potřeb.
  • Za zveřejnění fotografie v rámci podmínek zveřejnění se nevyplácí žádné honoráře ani odměny. Věcné ceny a/nebo poukazy uvedeny na stránce pořadatele s názvem “ocenění” nelze vyplatit v hotovosti a jejich výměna je vyloučena.
  • Vítězné fotografie se budou prezentovat na webové stránce soutěže, jakož i na stránkách www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

A verseny időpontja: 2021 jul. 15. –  2021 aug. 13.

“11 európai ország és több száz művész egy helyen. Találjuk meg együtt a legjobbat a nyári szériában!“

Info

Újra indítjuk a művészek és festők nemzetközi versenyét az ARTMIE webshop vásárlók és kedvelők számára.

A verseny 11 országban fut, pompás nyereményeket nyerhetsz akár 1 500 000 Ft értékben.

Versenyzők ezekből az országokból jelentkezhetnek: Szlovákia, Csehország, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovénia, Macedonia, Bulgária, Görögország, Olaszország.

Töltsd fel a fotót a műalkotásodról a verseny galériája alkalmazáson keresztül. Ne feledd, minden résztvevő egy egyszeri 1750-Ft kedvezményt kap vásárlásra a webshopunkban!

Bármilyen kérdés esetén, írjatok üzenetet a Facebook-on vagy emailt a: info@europeanartawards.com címünkre, vagy találd meg a gyors válaszokat a FAQ-on.


Versenyfeltételek & GDPR

VERSENYFELTÉTELEK:

  1. A versenybe küldött alkotás eredeti kell hogy legyen. Az alkotás nem lehet más művész alkotásának a másolata, a versenyzőnek, aki részt vesz a versenyen, egyedi alkotása legyen. 
  2. A 2021-es év témája: Pozitív energia. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül kizárjuk a versenyt a munkákról, amelyek nem kapcsolódnak az EAA 2021 verseny hivatalos témájához.
  3. Minden versenyző csak egy alkotásával jelentkezhet a versenybe.
  4. A képeket csakis a contest gallery uploader -en keresztül küldhetitek 2021. 7. 15. – 2021. 8. 13. (délig). Ezután a zsűri kiválasztja a legjobb 11 műalkotást.
  5. A nyertesek neveit legkésőbb 2021. 8. 31.-ig közzétesszük. A nyertes műalkotásokat a különböző országokból származó müvészekből álló nemzetközi zsűri választja ki (a zsűritagok a Facebookon történő szavazás alapján voltak kiválasztva), és a speciális 12.helyet a Contest Gallery -ban a legtöbb szavazatot kapó műalkotás szerzi meg.
  6. A zsűritagok nem versenyezhetnek saját alkotásukkal és nem részesíthetik előnybe a versenyző ismerőseik műalkotásait. Ha felmerül a gyanú valamelyik zsűritag elfogultságára, a zsűritag helyett új zsűritagot választunk ki.
  7. A szavazás csak a Contest gallery -n keresztül lesz lehetséges. Szavazáshoz be kell jelentkezni a rendszerbe.
  8. Ha tudomásra kerül bármilyen illegális manipuláció a szavazatokkal, az adott alkotás ki lesz zárva a versenyből.
  9. Fenntartjuk a jogot a feltételek megváltoztatására a verseny során. A verseny során bekövetkezett változásokat azonnal jelezni fogjuk minden résztvevőnek emailben, vagy a Facebook oldalunkon.
  10. Váratlan események bekövetkezése esetén fenntartjuk a jogot a nyereményeket más, azonos értékű termékekre cserélni.
  11. A nyertes adatai megszerzését követően a nyeremény azonnal el lesz küldve. A nyertessel emailen vesszük fel a kapcsolatot.
  12. A versenyben 16 éven felüliek vehetnek részt.
  13. Elfogadjuk azoknak a műalkotásoknak a fotóit, amelyek kizárólag hagyományos művészettel készültek (minden technikát a digitális alkotáson kívül).
  14. Javasoljuk a verseny résztvevőinek, hogy a képeket töltsék fel a lehető legjobb minőségben, felbontásban.
  15. Ha a győztes 14 napon belül nem válaszol az általunk küldött emailre, fenntartjuk a jogot egy másik győztes kiválasztására.
  16. Lehetséges a versenyről való lemondás és a kép visszavonása írásban a info@europeanartawards.com címen. Kivéve a már kiválasztott EAA nyerteseket, akiknek a képei megjelennek a webshopunkon lévő galériában.

GDPR

 • A fotó feltöltésével a European Art Awards versenyre Ön megegyezik a személyes adatok feldolgozásával, hogy bármilyen nyeremény megnyerése esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot vagy elküldhessük a kedvezmény utalvány.
 • Megerősítjük, hogy a személyes adatait a GDPR az az európai általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően dolgozzuk fel. Bővebben olvashat ebben a dokumentumban GDPR
 • Megerősítjük, hogy az adatokat kizárólag az EAA verseny céljából használjuk fel. Az email címeket nem osztjuk meg harmadik féllel. A szavazók adatai nem kerülnek értékesítésre és nem lesznek felhasználva egyéb célokra a szavazáson kívül.
 • A versenyzők az EAA-ba történő regisztráció során nyilvánossá teszik nevüket. A név látható lesz a versenybe küldött képek galériájában. Az email cím nem kerül nyilvánosságra, kizárólag a szervezők számára lesz elérhető, a versenyzőkkel illetve nyertesekkel való kapcsolatfelvétel céljából.
 • A fénykép közzétételéért semmiféle díj vagy jutalom nem fizetendő. A szervező weboldalán felüntetett és a “Nyeremények” részben felsorolt ​​nyeremények és / vagy utalványok nem fizethetők ki készpénzben, és nem cserélhetők más termékre.
 • A győztes fotók megjelennek a verseny holnapján www.europeanartawards.com valamint a következő honlapokon www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Period natječaja: 15. 7. 2021 – 13. 8. 2021

„11 evropskih država i veliki broj umjetnika na jednom mjestu. Hajde da pronađemo najbolje u ljetnjoj sezoni!“

Info

Počinjemo međunarodni likovni natječaj za umjetnike ARTMIE i slikare iz 11 zemalja. Možete osvojiti sjajne nagrade u ukupnoj vrijednosti 38 000,00 Kn.

Mogu sudjelovati natjecatelji iz sljedećih zemalja: Slovačka, Češka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Grčka, Italija.

Pošaljite nam sliku svog rada kroz našu Contest gallery aplikacije i uživajte u umjetnosti!

I ne zaboravite, svi koji sudjeluju u natjecanju dobivaju popust od 40 Kn na kupovinu u našoj internet trgovini! Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite nam putem Facebooka ili nam pošaljite email na: info@europeanartawards.com ili odgovor potražite u odjeljku FAQ (često postavljana pitanja).


Uvjeti & GDPR

UVJETI UČEŠĆA:

 1. Fotografije moraju biti originalne umjetničke slike. Stoga umjetničke slike koje sudjeluju u natječaju ne smiju biti kopije iste ili slične slike.
 2. Tema ovogodišnjeg natjecanja je Pozitivna energija. Zadržavamo pravo isključiti radove bez najave koji se ne slažu s temom natječaja EAA 2021.
 3. Svaki sudionik može poslati samo jednu sliku.
 4. Fotografije svojih umjetničkih djela možete poslati putem Contest gallery aplikacije od 12.7.2021 do 13.8.2021 godine, točno u podne. Od tog trenutka naš će žiri početi ocjenjivati i birati 11 najboljih djela.
 5. Pobjednike ćemo proglasit najkasnije do 31. kolovoza 2021.
 6. Pobjednike će odabrati žiri umjetnika iz različitih zemalja (suci se biraju na temelju glasova naših pratitelja na Facebooku), dok će jednog pobjednika odlučiti prema broju glasova u natjecateljskoj galeriji – utješna nagrada i 12. mjesto.
 7. Suci se ne mogu natjecati ili glasati za djela umjetnika s kojima imaju blisku vezu. U slučaju sumnji na nepravilnosti, bit ćemo prisiljeni zamijeniti suca. Glasanje se održava samo u natjecateljskoj Galeriji. Za glasovanje morate biti prijavljeni.
 8. U slučaju sumnje na manipuliranje glasovima, odgovorna osoba bit će isključena iz natjecanja.
 9. Pridržavamo si pravo na promjenu nekih uvjeta natječaja tijekom samog natjecanja. Sudionici će o svim promjenama odmah biti obaviješteni putem e-maila ili Facebook stranice.
 10. U slučaju nepredviđenih okolnosti, zadržavamo pravo promijeniti dobitnikovu nagradu i zamijeniti je drugim proizvodom iste vrijednosti.
 11. Nagrade će biti poslane nakon što primimo kontakt informacije pobjednika. Pobjednici će biti kontaktirani putem e-maila.
 12. Na natjecanju mogu sudjelovati osobe starije od 16 godina.
 13. Prihvatamo fotografije umjetničkih djela koja su nastala isključivo klasičnim slikarskim tehnikama (sve tehnike osim digitalnog slikanja)
 14. Molimo sve sudionike da fotografije koje im pošalju budu dobre kvalitete, tj. visoke rezolucije.
 15. Ako pobjednik u roku od 14 dana ne odgovori na e-mail s rezultatima natječaja, zadržavamo pravo izbora drugog pobjednika.
 16. Na vaš zahtjev možemo ukloniti fotografiju koju ste nam poslali iz konkurencije. Sve što trebate učiniti je kontaktirati nas na info@europeanartawards.com. To se ne odnosi na one fotografije koje su već objavljene u našoj e-trgovini i na pobjednicima galerije EAA na našoj web stranici.

GDPR

 • Slanjem vaše fotografije na European Art Awards, slažete se da sačuvamo vaše osobne podatke sa namjerom da vas kontaktiramo ako pobjedite ili da Vam pošaljemo kupone za popust.
 • Ovim putem potvrdjujemo i rad sa osobnim podatcima u skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti osobnih podataka GDPR. Više o tome možete pročitati u dokumentu GDPR
 • Potvrdjujemo da ćemo vaše podatke sačuvati samo za potrebe natječaja EAA. Vaša email adresa neće biti proslijedjena trećoj osobi. Podatci o glasačima neće biti prodani ili upotrebljeni za neku drugu namjenu osim kao potvrda glasanja.
 • Učesnici će upisati ime prlikom registracije na EAA. To ime će biti vidljivo u galeriji učesnika. Email adresa nije javna, bit će vidljiva samo organizatoru natječaja i služit će kao kontakt u slučaju pobjede, slanja kupona za popust i drugih informacija i novosti iz svijeta umjetnosti.
 • Za objavljivanje fotografije ne plaćaju se naknade ili nagrade prema uvjetima objavljivanja. Nagrade i / ili kuponi navedeni na web stranici organizatora “Cijene” ne mogu se isplatiti u gotovini i njihova se razmjena isključuje.
 • Pobjedničke fotografije bit će prikazane na web stranici natječaja www.europeanartawards.com kao i na sljedećim stranicama www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Trajanje takmičenja: 15.7.2021 – 13.8.2021

“11 evropskih zemalja i pregršt umetnika na jednom mestu. Hajde da pronađemo najbolje u letnjoj sezoni!“

Info

Započinjemo međunarodno umetničko takmičenje za umetnike ARTMIE i slikare iz 11 zemalja.

Možete osvojiti sjajne nagrade, čija je ukupna vrednosti  600 000 RSD. Učešće mogu uzeti takmičari iz sledećih zemalja: Slovačka, Češka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Gračka, Italija.

Pošaljite nam sliku svog dela preko naše Contest gallery aplikacije i uživajte u umetnosti! I ne zaboravite, svako ko učestvuje u takmičenju, dobija 620RSD popusta na kupovinu u našoj internet prodavnici!

Ako imate bilo kakva pitanja, pišite nam putem Facebook ili nam pošaljite email na: info@europeanartawards.com ili nađite odgovor u FAQ sekciji (najčešća pitanja).


Uslovi & GDPR

USLOVI ZA UČESTVOVANJE:

 1. Fotografije moraju biti originalnih umetničkih slika. Umetničke slike koje učestvuju u takmičenju dakle ne smeju biti kopije istih ili sličnih slika.
 2. Tema ovogodišnjeg takmičenja je Pozitivna Energija. Zadržavamo pravo da bez obaveštenja isključujemo dela, koja se ne budu slagati sa temom takmičenja EAA 2021.
 3. Svaki učesnik može poslati samo jednu svoju sliku.
 4. Fotografije svojih umetničkih slika možete slati putem Contest gallery aplikacije od 15.7.2021 do 13.8.2021 godine, tačno u podne. Od tog trenutka naš žiri će započeti sa ocenjivanjem i izabrati 11 najboljih dela.
 5. Pobednike ćemo objaviti najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.
 6. Pobednike će birati žiri sačinjen od umetnika iz različitih zemalja (sudije su izabrane na osnovu glasova pratilaca naših Facebook pratilaca), dok će jednog dobitnika odlučiti broj glasova u galeriji takmičenja – utešna nagrada i 12. mesto
 7. Sudije se ne mogu takmičiti, niti glasati za dela umetnika sa kojima imaju blizak odnos. U slučaju da postoji sumnja na nepravilnosti, bićemo prisiljeni da zamenimo sudiju. Glasanje se održava samo u takmičarskoj Galeiji. Da biste glasali, morate da se prijavite.
 8. U slučaju sumnje na manipulisanje glasovima, odgovorna osoba će biti isključena iz takmičenja.
 9. Zadržavamo pravo da promenimo neke od uslova takmičenja tokom samog takmičenja. O svakoj promeni učesnici će odmah biti obavešteni putem maila ili Facebook stranice.
 10. U slučaju nepredviđenih okolnosti, zadržavamo pravo da promenimo nagradu za pobednika i zamenimo je drugim proizvodom iste vrednosti.
 11. Nagrade će biti poslate nakon što dobijemo kontakt informacije pobednika. Pobednike ćemo kontaktirati putem email-a.
 12. Na takmičenju mogu učestvovati osobe starije od 16 godina.
 13. Prihvatamo fotografije umetničkih dela koja su nastala isključivo klasičnim slikarskim tehnikama (sve tehnike osim digitalnog slikanja)
 14. Molimo sve učesnike da fotografije koje pošalju budu dobrog kvaliteta, tj. visoke rezolucije.
 15. Ukoliko pobednik ne odgovori na mail sa informacijom o rezultatima takmičenja u roku od 14 dana, zadržavamo pravo da izaberemo drugog pobednika.
 16. Na vašu želju, možemo fotografiju koju ste nam poslali i ukloniti iz takmičenja. Potrebno je samo da nas kontaktirate na mail info@europeanartawards.com To ne važi za one fotografije koje su već objavljene u našem e-shopu i u galeriji EAA pobednici na našoj stranici.

GDPR

 • Slanjem svojih fortografija na European Art Awards slažete se da sačuvamo vaše lične podatke sa ciljem da Vas kontaktiramo ako pobedite ili da Vam pošaljemo kupone za popust.
 • Ovim putem garantujemo da ćemo lične podatke tretirati skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti ličnih podataka GDPR. Više o tome možete pročitati u dokumentu GDPR
 • Garantujemo da ćemo vaše podatke sačuvati samo za potrebe takmičenja EAA. Vaša email adresa neće biti prosledjena trećem licu. Podaci o glasačima neće biti prodati ili upotrebljeni za neku drugu namenu osim kao potvrda glasanja.
 • Učesnici će upisati ime prlikom registracije na EAA. To ime će biti vidljivo u galeriji učesnika. Email adresa nije javna, biće vidljiva samo organizatoru takmičenja i služiće kao kontakt u slučaju pobede, slanja kupona za popust i drugih informacija i novosti iz sveta umetnosti.
 • Za objavljivanje fotografije ne plaćaju se naknade ili nagrade u skladu sa uslovima objavljivanja. Nagrade i / ili kuponi navedeni na web stranici organizatora “Cene” ne mogu se isplatiti u gotovini niti zameniti.
 • Pobedničke fotografije biće objavljene na sajtu takmičenja www.europeanartawards.com kao i na sajtovima  www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Период на натпреварот: 15.7.2021 – 13.8.2021

„11 европски земји и голем број на уметници на едно место. Ајде да ги пронајдеме најдобрите во летната сезона!“

Info

Започнуваме меѓународно уметничко натпреварување за уметници ARTMIE и сликари од 11 земји.

Можете да освоите одлични награди, чија вкупна вредност изнесува 300 000 МКД. Учеството важи за натпреварувачи од следните земји: Словачка, Чешка, Унгарија, Хрватска, Србија, Романија, Словенија, Македонија, Бугарија, Грција, Италија.

Пратете ни слика од вашето уметничко дело преку нашата Contest gallery апликација и уживајте во уметноста!

И не заборавајте, секој што учествува во ова натпреварување добива 300 МКД попуст при купување на нашата веб продавница. Доколку имате било какви прашање, слободно напишете ни преку нашиот Facebook профил или пратете ни email порака на info@europeanartawards.com


Услови & GDPR

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 1. Фотографиите мора да бидат оригинални уметнички дела. Уметничките слики кои ќе учествуваат во натпреварувањето не смеат да бидат копии на исти или слични дела.
 2. Темата на годинешниот натпревар е Позитивна енергија. Го задржуваме правото да исклучиме дела од натпреварот без известување, кои нема да бидат поврзани со официјалната тема на натпреварот EAA 2021.
 3. Секој учесник може да испрати само една своја слика.
 4. Фотографии од своите уметнички дела можете да ни праќате преку Contest gallery апликацијата од 15.7.2021 до 13.8.2021 до точно напладне. Од тој момент нашата жири комисија ќе започне со оценување и одбирање на 11 најдобри уметнички дела.
 5. Победниците ќе ги објавиме најдоцна до 31 август 2021.
 6. Победниците ќе бидат избрани од жири комисија составена од уметници од различни земји. (судиите се избрани врз основа на гласови добиени од нашите следбеници на Facebook), додека еден добитник ќе биде одлучен од бројот на гласови во галеријата за натпреварување – утешна награда и 12. место. 
 7. Судиите не можат да се натпреваруваат, ниту да гласаат за уметничките дела на уметници со кои имаат близок однос. Во случај да постои сомневање во неправилност при гласање, ќе бидеме присилени да го замениме судијата.
 8. Гласањето ќе се одржува само во натпреварувачката Галерија. За да можете да гласате, треба да се пријавите.
 9. Во случај на сомневање при манипулирање со гласовите, одговорната личност ќе биде исклучена од натпреварувањето. 
 10. Го задржуваме правото за промена на некои од условите за натпреварувањето во текот на самото натпреварување. За секоја промена учесниците ќе бидат веднаш известени преку email порака или преку нашата Facebook страница.
 11. Во случај на непредвидени околности, го задржуваме правото на промена на наградата за победникот и да ја замениме со друг производ кој има иста вредност.
 12. Наградите ќе бидат пратени од кога ќе добиеме контакт информации од победниците. Победниците ќе ги контактираме преку email порака.
 13. На натпреварот можата да учествуваат личности постари од 16 години. Ги замолуваме сите учесници, фотографиите коишто ни ги праќаат да имаат добар квалитет т.е. висока резолуција.
 14. Прифаќаме фотографии од уметнички дела кои се создадени исклучиво со класично сликање (сите техники освен дигиталното творење)
 15. Доколку победникот не одговори на email пораката со информација за резултатите од натпреварувањето во рок од 14 дена, го задржуваме правото да избереме друг победник.
 16. На ваше барање, можеме фотографијата која ќе веќе сте ни ја пратиле и да ја отстраниме. од натпреварувањето. Потребно е само да не контактирате на нашиот email info@europeanartawards.com
 17. Тоа не важи за фотографиите кои се веќе објавени во нашиот E-shop и во галеријата ЕАА победници на нашата страница.

GDPR

 • Со испраќањето на ваши фотографии на European Art Awards, се согласувате да ги зачуваме вашите лични податоци со намера да ве контактираме ако победите или да ви испратиме купони за попуст.
 • На овој начин ја потврдуваме и работата со личните податоци во согласност со Европската регулатива за заштита на личните податоци GDPR. Повеќе за тоа можете да прочитате во документот GDPR
 • Потврдуваме дека вашите податоци ќе ги зачуваме само за потребите на натпреварот EAA. Ваша емаил адреса нема да биде проследена на трета страна. Податоците за гласачите нема да бидат продадени или употребени за некоја друга намена освен како потврда за гласањето.
 • Учесниците ќе го внесат името при регистрацијата на EAA. Тоа име ќе биде видливо во галеријата со учесници. Емаил адресата не е јавна, ќе биде видлива само за организаторот на натпреварот и ќе служи како контакт во случај на победа, испраќање на купон за попуст и други информации и новости од светот на уметноста..
 • За објавување на фотографиите не се плаќаат такси или напгради спрема условите за објавување. Наградите и/или купоните навдени на веб страницата на организаторот во “ Цени” не можат да се исплатат во готовина и се исклуччува нивна размена..
 • Победничките фотографии ќе се прикажуваат на њеб страницата на натпреварот www.europeanartawards.com како и на следните странициwww.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Период на състезанието: 15.7.2021 – 13.8.2021

„11 европейски държави и голям брой участници на едно място. Хайде да намерим най-добрият за летния сезон!“

Info

Стартираме международен конкурс за всички клиенти на електронния магазин ARTMIE и за всички талантливи художници. Състезанието се провежда в 11 страни и можете да спечелите атрактивни награди на стойност над 7500 лв евро.

Участието е отворено за изпълнители от: Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, Словения, Македония, България, Гърция, Италия.

Качете снимка от собствената си работа чрез приложението галерия Contest и се насладете на изкуството! Не забравяйте, че всички конкуренти печелят 10 лв отстъпка за покупки в нашия онлайн магазин.

В случай на някакви въпроси, свържете се с нас чрез Facebook, или на имейл info@europeanartawards.com.


Условия & GDPR

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Изображенията трябва да отговарят на условието за оригиналност. Това означава, че конкурентните изображения не трябва да се копират – те трябва да бъдат изключително дело на автора, който ги изпраща на конкурса.
 2. Темата за конкурса 2020 е „Назад към природата“ (Back to the Nature). Запазваме си правото без да обявяваме да изключим от надпреварата творби, които не са свързани с основната тема на конкурса ЕАА 2020.
 3. Всеки участник може да се състезава само с едно произведение.
 4. Можете да качите снимка от вашето произведение чрез приложението галерия Contest в срок 15.7. до 13.8.2021 г. (12:00 ч.). От този момент арт журито ще започне с подбор и ще избере 11 произведения на най-високо качество.
 5. Резултатите ще бъдат публикувани не по-късно от 11.9.2020 г.
 6. Победителите ще бъдат избрани от жури от професионални художници от различни страни (избрани чрез Facebook),а победителят ще получи наградата според най-големия брой гласове в Галерията на конкурса, така наречената любима награда (12-та награда).
 7. Журито не трябва да се съревновава с работата си или да дава предимство на творбите на художници от неговото обкръжение.
 8. Ако се подозира пристрастно жури, членовете на журито ще бъдат заменени от други членове.
 9. За да гласувате, е необходимо да влезете в системата. Гласуването става изключително чрез галерията на конкурса.
 10. Ако бъде открита незаконна манипулация при гласуванетo за произведение на изкуството, то ще бъде изключено от конкурса.
 11. Запазваме си правото да променяме някои от условията на състезанието по време на самото състезание. Участниците ще бъдат уведомени незабавно чрез имейл или чрез нашата страница във Facebook за всякакви промени. В случай на непредвидени обстоятелства си запазваме правото да променим наградата на победителя и да я заменим с друг продукт на еднаква стойност. Наградите ще бъдат изпратени веднага щом получим информация за контакт от победителите. Ще се свържем с победителите чрез електронна поща.
 12. Приемаме снимки на произведения на изкуството, които са направени единствено чрез класически художествени техники (всички техники освен дигиталното рисуване)
 13. Участниците трябва да са над 16 години.
 14. Всеки участник трябва да качи своя собствена снимка с възможно най-добрата резолюция.
 15. Ако победителят не отговори на електронното писмо за спечелената награда в рамките на 14 дни, ние си запазваме правото да изберем друг победител. По ваше желание можете да отмените снимката от конкурса, като ни пишете на info@europeanartawards.com. Това не се отнася за снимки, вече публикувани в нашия електронен магазин и победители в галерията на EAA на нашия сайт.

GDPR

 • Изпращайки вашите фотографии на European Art Awards, се съгласявате да запазим вашите лични данни с цел да се свържем с вас ако спечелите или да Ви изпратим ваучери за отстъпка.
 • По този начин потвърждаваме и работата с лични данни в съответствие с европейския регламент за защита на личните данни на GDPR. Можете да прочетете повече за него в документа GDPR
 • Потвърждаваме, че информацията ви ще бъде запазена само за целите на конкурса на ЕАА. Вашият имейл адрес няма да бъде препратен на трета страна. Информацията за гласуващите няма да бъде продавана или използвана за друга цел освен като потвърждение на гласуването.
 • Участниците ще впишат име при регистрация на ЕАА. Това име ще се вижда в галерията на участниците. Имейл адресът не е публичен, ще бъде видим само за организатора на конкурса и ще служи като контакт при спечелване, за изпращане на купони за отстъпки и друга информация и новини от света на изкуството.
 • За публикуването на снимката няма да бъде платена такса или възнаграждение. Наградите и / или талоните, изброени на уебсайта на организатора “Цени”, не могат да бъдат изплащани в брой и тяхната размяна е невъзможна.
 • Печелившите снимки www.europeanartawards.com както и на следващите страници www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Ημερομηνία: 15.7.2021 – 13.8.2021

«11 ευρωπαϊκές χώρες και εκατοντάδες καλλιτέχνες σε ένα μέρος. Ελάτε να βρούμε τους καλύτερους σ’ αυτόν τον καλοκαιρινό διαγωνισμό!»

Info

Ξεκινάμε διεθνή καλλιτεχνικό διαγωνισμό για όλους τους πελάτες του ARTMIE και για όλους τους ταλαντούχους καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 11 χώρες και μπορείτε να κερδίσετε ειδικά καλλιτεχνικά έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 5000 €.

Το δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιτέχνες από τις εξής χώρες: Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία.

Ανεβάστε τη φωτογραφία του δικού σας πίνακα ζωγραφικής μέσω Contest gallery app  και απολαύστε την τέχνη! Μην ξεχάστε ότι όλοι όσοι ανταγωνίζονται κερδίζουν 5 € έκπτωση για αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μας στο Facebook, ή στο email : info@europeanartawards.com ή βρείτε την απάντηση στην ενότητα FAQ. (συνήθεις ερωτήσεις).


Οροι συμμετοχησ & GDPR

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Ο πίνακας για το διαγωνισμό πρέπει να είναι φωτογραφία του πρωτότυπου έργου/πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας δεν πρέπει να είναι αντίγραφο κάποιου άλλου παρόμοιου έργου και ο καλλιτέχνης που ανεβάζει τη φωτογραφία πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης του έργου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι “Θετική Ενέργεια“. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε έργα από τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση, τα οποία δεν θα είναι σύμφωνα με το επίσημο θέμα του διαγωνισμού EAA 2021. Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει μόνο μία φωτογραφία του δικό του έργο.
 3. Μπορείτε να ανεβάσετε τη φωτογραφία του έργου σας μέσω contest gallery app από 15.7. έως 13.8.2021 το μεσημέρι. Από αυτή τη στιγμή η κριτική επιτροπή θα ξεκινήσει με την επιλογή και θα επιλέξει 11 έργα υψηλής ποιότητας.
 4. Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί το αργότερο στις 31.8.2021.
 5. Τους νικητές θα διαλέξουν από μια κριτική επιτροπή από επαγγελματίες καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες (οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω Facebook), και ο νικητής θα πάρει το έπαθλο σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο Contest Gallery,το λεγόμενο έπαθλο συμπάθειας (12ο βραβείο)
 6. Ο δικαστής δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα δικά του έργα τέχνης , ούτε να υποστηρίξει έργα τέχνης από καλλιτέχνες από τη στενή του σχέση. Σε περίπτωση αμφιβολίας με αθέμιτη επιλογή, θα αναγκαστούμε να αντικαταστήσουμε τον δικαστής.
 7. Η ψηφοφορία εκτελείται μόνο μέσω του contest gallery. Είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα για να δώσετε το ψήφο σας. .
 8. Όταν θα παρουσιαστεί οποιαδήποτε παράνομη χειραγώγηση με την ψηφοφορία, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τον καλλιτέχνη από τον διαγωνισμό.
 9. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους διαγωνισμού κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Για κάθε αλλαγή οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αμέσως μέσω του e-mail ή το FB page.
 10. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το έπαθλο για τον νικητή για κάποιο άλλο προϊόν αλλά με ίδια αξία.
 11. Τα έπαθλα θα αποσταλούν μόλις λάβουμε τα στοιχεία επαφής από τους νικητές. Θα έρθουμε στην επαφή με τους νικητές μέσω του e-mail.
 12. Δεχόμαστε φωτογραφίες από τα έργα σας που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από κλασική ζωγραφική (δηλαδή όλες οι τεχνικές εκτός από την ψηφιακή δημιουργία)
 13. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω 16 χρονών.
 14. Κάθε συμμετέχων πρέπει να ανεβάσει τη φωτογραφία του δικού του πίνακα ζωγραφικής σε όσο πιο καλή ανάλυση.
 15. Αν ο νικητής δεν απαντήσει στο e-mail για το έπαθλο που κέρδισε μέσα σε 14 ημέρες, διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε έναν άλλον νικητή.
 16. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε τη φωτογραφία από το διαγωνισμό γράφοντάς μας στο e-mail info@europeanartawards.com. Η εξαίρεση είναι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα δικό μας e-shop και στην ιστοσελίδα στις φωτογραφίες νικητών του EAA.

GDPR

 • Με το να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας στον ΕθρωπαΪκό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό (European Art Awards), συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό να έρθουμε σε επαφή σε περίπτωση να κερδίσατε το έπαθλο ή το κουπόνι για έκπτωση.
 • Επίσης, επιβεβαιώνουμε ότι κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο GDPR
 • Σας επιβεβαιώνουμε ότι κρατάμε τα δεδομένα σας μόνο για τις ανάγκες του EAA. Το δικό σας e-mail δε θα μοιραστεί με τα τρίτα πρόσωπα. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα πουληθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • Ο συμμετέχων θα γράψει το όνομά του για την εγγραφή στο EAA. Το όνομά του θα είναι ορατό στο λεύκωμα των συμμετεχόντων. Τα e-mail δεν είναι δημόσια και θα είναι ορατά μόνο στους οργανωτές του διαγωνισμού για να μπορούν να έρθουν σε επαφή σε περίπτωση νίκης στο διαγωνισμό, για να στείλουν το κουπόνι και άλλες πληροφορίες και νέα από τον κόσμο της τέχνης.
 • Για τη δημοσίευση της φωτογραφίας δεν πληρώνονται έπαθλα ή άλλα ποσά, σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης. Τα έπαθλα και κουπόνια που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή “Τιμές” δεν μπορούν να πληρωθούν τοις μετρητοίς και κάθε τους ανταλλαγή αποκλείεται.
 • Οι φωτογραφίες των νικητών θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα διαγωνισμού www.europeanartawards.com όπως και στα  www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

La durata: 15.7.2021 – 13.8.2021

11 paesi europei e decine di artisti in un unico posto.Troviamo il migliore nell’estate!!“

Info

Iniziamo concorso internazionale per gli artisti ARTMIE e pittori di 11 paesi. Puoi vincere premi grandi in valore totale 5000€.

La partecipazione è aperta a tutti gli artisti di paesi: Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Grecia, Italia

Carica una foto del tuo dipinto tramite Contest gallery app e partecipa!

Non dimentica, ogni partecipante vince lo sconto di 5€ per un acquisto nel nostro e-shop!

Se hai qualche domanda, ci scrivi su Facebook, o sulla mail: info@europeanartawards.com o trova una risposta rapida nelle FAQ.


Condizioni & GDPR

CONDIZIONI DI CONCORSO:

 1. Le foto devono essere di dipinti originali, cioè, I dipinti non possono essere le copie degli altri dipinti. 
 2. Il tema del concorso di quest’anno è Energia positiva. Ci riserviamo il diritto di escludere senza preavviso opere non in accordo con il tema del concorso EAA 2021.
 3. Ogni concorrente può partecipare con solo un dipinto.
 4. Puoi caricare la foto del tuo dipinto tramite contest gallery app dal 12.7.2021 al 13.8.2021 (12:00 AM). Dal questo momento la nostra giuria comincerà con la selezione e alla fine selezionerà gli 11 vincitori 
 5. I nomi dei vincitori saranno pubblicati il 31.8.2021
 6. I vincitori saranno selezionati dalla giuria degli artisti di diversi paesi. Uno dei vincitori sarà selezionato secondo i voti in Contest Gallery – premio di consolazione (12º posto)
 7. Membri della giuria non possono partecipare nel concorso e non possono votare per dipinti fatti dagli amici o familiari. Nel caso di dubbio circa l’equità della votazione, saremo costretti a sostituire membro della giuria sospettato.
 8. Votazione per 12º posto si può realizzare solamente via contest gallery. Per votare, sarà necessario accedere su contest gallery.
 9. Nel caso di dubbio circa l’equità della votazione, saremo costretti a rimuovere l’opera d’artista sospettato dal concorso.
 10. Ci riserviamo il diritto di cambiare alcuni condizioni durante il concorso. Tutti i concorrenti sarebbero stati notificati immediatamente di ogni cambio fatto durante il concorso, tramite e-mail o pagina FB.
 11. In circostanze impreviste, ci riserviamo il diritto di cambiare i premi elencati con i diversi prodotti con lo stesso valore monetario.
 12. I premi saranno spediti appena avremo dati di contatto di vincitori. Vincitori saranno contattati tramite email.
 13. Il concorso è aperto solo per le persone di età superiore a 16 anni.
 14. Accettiamo fotografie di opere d’arte create esclusivamente dalla pittura classica (tutte le tecniche tranne la creazione digitale)
 15. Le foto caricate devono essere di buona qualità (ad alta risoluzione).
 16. Se il vincitore non risponde alla mail con informazioni su risultati di concorso entro 14 giorni, ci riserviamo il diritto di scegliere un altro vincitore.
 17. Sarà possibile rimuovere dipinto dal concorso contattandoci via email info@europeanartawards.com. L’unica eccezione sono le foto già pubblicate sul nostro sito  o e-shop nella galleria dei vincitori di concorso EAA.

GDPR

 • Caricando la tua foto in galleria European Art Awards accetti il trattamento dei dati personali. I dati saranno usati per contattare il vincitore o per mandare buoni sconto ai partecipanti.
 • I dati personali saranno trattati conformemente a Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR. Puoi leggere più nel questo documento GDPR
 • I dati personali saranno trattati solo ai fini di EAA. Il tuo indirizzo email non sarà condiviso con terzi. I dati di votanti non saranno venduti o utilizzati per fini diversi da conferma della votazione.
 • Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere nome durante iscrizione nell’EAA. Il nome sarà visibile nella galleria dei concorrenti. L’indirizzo e-mail sarà visibile solo agli organizzatori del concorso, per contattare partecipanti nel caso di vincita, per inviare buoni sconto o alcuni informazioni pertinenti.
 • Nessun commissione o ricompensa viene pagato per pubblicazione delle foto, in conformità ai condizioni di pubblicazione. I premi e/o buoni elencati sul sito degli organizzatori “Premi” non possono essere scambiati o cambiati per soldi.
 • Le foto premiati saranno pubblicate sul sito www.europeanartawards.com ma anche sui siti www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Čas trajanja natečaja: 15.7.2021 – 13.7.2021

„11 evropskih držav in veliko število umetnikov na enem mestu. Pripravljeni smo da izberemo najboljše v tej poletni sezoni!“

Info

Začenjamo mednarodni likovni natečaj za umetnike ARTMIE in slikarje iz 11 držav. Lahko osvojite odlične nagrade v skupni višini 5000€.

V natečaju lahko sodelujejo umetniki iz naslednjih držav: Slovaška, Češka, Mađarska, Hrvaška, Srbija, Romunija, Slovenija, Makedonija, Bolgarija, Grčija, Italija

Pošljite nam sliko vašega umetniškega dela s pomočjo naše aplikacije Contest gallery in uživajte v umetnosti!

In ne pozabite, vsi, ki sodelujejo v tem natečaju, ob nakupu preko naše spletne trgovine dobijo 5€ popusta.

Če imate kakršnakoli vprašanja, vas prosimo, da nam pišete preko našega Facebook profila ali nam pošljite e-poštno sporočilo na info@europeanartawards.com ali poiščite odgovor v razdelku s pogostimi vprašanji (FAQ).


Pogoji & GDPR

POGOJI ZA SODELOVANJE:

 1. Fotografije morajo biti izvirna umetniška dela. Umetniška dela, ki sodelujejo na natečaju, ne smejo biti kopije istih ali podobnih del.
 2. Tema letošnjega natečaja je Pozitivna energija. Pridržujemo si pravico do izključitve del brez predhodnega obvestila, ki niso v skladu z uradno temo natečaja EAA 2021.
 3. Vsak udeleženec nam lahko pošlje samo eno svojo sliko.
 4. Fotografije vaših likovnih del nam lahko pošljete preko aplikacije Contest gallery od 12.07 do 13.08 2021, točno opoldne. Od tega trenutka bo naša žirija začela ocenjevati in izbirati 11 najboljših umetniških del.
 5. Zmagovalci bodo objavljeni najkasneje do 31. avgusta 2021.
 6. Zmagovalce bo izbrala žirija, sestavljena iz umetnikov iz različnih držav. (Člani žirije so izbrani na podlagi glasov, prejetih od naših privržencev na Facebooku), medtem ko bo o enem zmagovalcu odločalo število glasov v Contest gallery aplikaciji – tolažilna nagrada in 12. mesto.
 7. Člani žirija ne morejo konkurirati ali glasovati za umetniška dela umetnikov, s katerimi so tesno povezani. V primeru suma nepravilnosti glasovanja bomo prisiljeni zamenjati tistega člana žirija.
 8. Glasovanje bo potekalo le preko Contest gallery aplikacije. Pred glasovanjem se morate registrirati.
 9. V primeru suma manipulacije z glasovanjem bo odgovorna oseba izključena iz natečaja.
 10. Pridržujemo si pravico, da med samim natečajem spremenimo nekatere pogoje tekmovanja. Udeleženci bodo o vseh spremembah takoj obveščeni po e-pošti ali preko naše Facebook strani.
 11. V primeru nepredvidenih okoliščin si pridržujemo pravico, da zmagovalno nagrado spremenimo in jo nadomestimo z drugim izdelkom enake vrednosti.
 12. Nagrade bodo poslane, ko bomo od zmagovalcev prejeli kontaktne podatke. Zmagovalci bodo kontaktirani po e-pošti.
 13. Na tekmovanju lahko sodelujejo osebe, starejše od 16 let. Vse udeležence prosimo, da so fotografije, ki nam jih pošljejo, dobre kakovosti oziroma z visoko ločljivostjo.
 14. Sprejemamo fotografije umetniških del, ustvarjenih izključno s tradicionalno umetnostjo (vse tehnike razen digitalnega ustvarjanja)
 15. Če zmagovalec v roku 14 dneh ne odgovori na elektronsko sporočilo z informacijami o rezultatih natečaja, si pridržujemo pravico, da izberemo drugega zmagovalca.
 16. Na vašo zahtevo lahko fotografijo, ki ste nam jo že poslali, jo odstranimo iz natečaja. Treba le, da nas kontaktirate na naš e-poštni naslov info@europeanartawards.com
 17. To ne velja za tiste fotografije, ki so že objavljene v naši spletni trgovini in galeriji EAA nagrajencev na naši spletni strani.

GDPR

 • S pošiljanjem vaše fotografije na European Art Awards, se strinjate s tem da shranimo vaše osebne podatke  z namenom da vas kontaktiramo kt nagrajenca ali da Vam pošljemo kupone za popust.
 • Po tej poti potrjujemo da bomo vaše osebne podatke obdelali v skladu z Europsko regulativo o zaščiti osebnih podatkov GDPR. Več o tem si lahko preberete v dokumentu GDPR
 • Potrjujemo da bomo vaše podatke hranili samo za potrebe natečaja EAA. Vaš email naslov ne bo posredovan tretji osebi. Podatki o glasovalcih ne bodo prodani ali uporabljeni v druge namene, bodo zgolj potrditev glasovanja.
 • Sodelujoči bodo vpisali ime ob registraciji na EAA. To ime bo vidno v galeriji sodelujočih. Email naslov ni javen, viden bo le organizatorju natečaja in bo uporabljen kot kontakt v primeru zmage, za pošiljanje kuponov za popust in drugih informacij oz. novosti iz sveta umetnosti.
 • Za objavo fotografije se ne plačajo nadomestila ali nagrade kot pogoj za objavo. Nagrade in / ali kuponi navedeni na spletni strani organizatorja “Cene” se ne morejo izplačati v gotovini in njihova zamenjava je izključena.
 • Zmagovalne fotografije bodo prikazane na spletni stranici natečaja www.europeanartawards.com kot tudi na naslednjih spletnih straneh www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.ro, www.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

EUROPEAN ART AWARDS 2021

Positive energy

Durata concursului: 15.7.2020 – 13.8.2021

11 țări europene și o mulțime de artiști într-un singur loc. Să-i descoprim pe cei mai buni din sezonul de vară!

Info

Începe concursul internațional de artă pentru artiști și pictori ARTMIE din 11 țări. Puteți câștiga premii grozave în valoare de 24 000 Lei.

Pot concura participanți din urmatoarele țări: Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația, Serbia, România, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Grecia și Italia.

Trimite-ne o fotografie a lucrării dvs. prin intermediul aplicației noastre Contest gallery și bucură-te de artă.

Nu uita, toți cei care participă la competiție beneficiază de o reducere de 20Lei care o pot utiliza la achiziția accesorilor de pictură în magazinul nostru online!

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin Facebook sau să ne trimiteți un e-mail la adresa  info@europeanartawards.com sau găsiți răspunsuri în secțiunea FAQ.


Condiții & GDPR

TERMENI SI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 1. Fotografiile care le trimiteți trebuie să conțină lucrările dumneavoastre originale. Prin urmare, lucrările artistice care participă la concurs nu pot fi copi ale altor lucrări identie sau similare.
 2. Tema competiției 2021 este Positive energy. Ne rezervăm dreptul de a exclude din concurență lucrări care nu au legătură cu subiectul oficial al competiției EAA 2021 fără nicio notificare în prealabil.
 3. Lucrările se trimit prin intermediul aplicației Contest gallery în perioada 15.7.2021 – 13.8.2021, până la miezul nopții. Din acel moment, juriul nostru va selecta și alege cele mai bune 11 piese.
 4. Vom anunța câștigătorii pe 31 August 2021
 5. Câștigătorii vor fi aleși de juriu format din artiști din diferite țări (selectați pe baza voturilor de pe Facebook), în timp ce un câștigător va fi decis după numărul de voturi din galeria competiției – premiul pentru consolare și locul 12.
 6. Jurații nu pot concura sau vota lucrările artiștilor cu care au o relație strânsă. În cazul unor suspiciuni de nereguli, vom fi nevoiți să înlocuim juratul. Votarea se desfășoară numai în Galeria Competiției. Este nevoie să fiți autentificat pentru a avea acces la vot.
 7. În cazul suspiciunii de manipulare a votului, persoana responsabilă va fi exclusă din concurs.
 8. Ne rezervăm dreptul de a schimba unii dintre termenii competiției în timpul competiției în sine. Participanții vor fi anunțați imediat prin e-mail sau Facebook cu privire la orice modificare.
 9. În caz de circumstanțe neprevăzute, ne rezervăm dreptul de a schimba premiul câștigătorului și de a-l înlocui cu un alt produs de aceeași valoare.
 10. Premiile vor fi trimise după ce vom primi informațiile de contact ale câștigătorului. Câștigătorii vor fi contactați prin e-mail.
 11. La concurs pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.
 12. Acceptăm fotografii cu opere de artă create exclusiv prin tehnici de pictură clasică (toate tehnicile, cu excepția picturii digitale)
 13. Rugăm participanții ca fotografiile trimise să fie de bună calitate, respectiv rezoluție înaltă.
 14. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la e-mail după rezultatele competiției în termen de 14 zile, ne rezervăm dreptul de a alege un alt câștigător.
 15. La cererea dvs. putem elimina fotografia pe care ne-ați trimis-o pentru competiție. Tot ce trebuie să faceți este să ne contactați la adresa de e-mail  info@europeanartawards.com. Acest lucru nu se aplică în cazul în care lucrarea a fost deja publicată în magazinul și galeria EAA de pe site-ul nostru.

GDPR

 • Prin trimiterea operei dvs. personale la European Art Awards, acceptați să păstram informațiile personale pentru a vă contacta dacă câștigați concursul sau pentru a vă trimite cupoane de reducere.
 • În acest fel, garantăm că vom proteja datele personale în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția Datelor Personale (GDPR). Puteți citi mai multe informații în document GDPR
 • Vă garantăm că vom folosi datele dvs. numai în interesul concursului EAA. Adresa dvs. de e-mail nu va fi trimisă unei terțe părți. Datele votanților nu vor fi vândute sau folosite în alte scopuri decât pentru confirmarea votului.
 • Participanții vor introduce numele în formularul de înregistrare a EAA. Acest nume va fi vizibil în galeria participanților. Adresa de email nu este publică, acesta va fi vizibilă numai pentru organizatorul competiției și va fi folosită pentru a contacta participantul în caz de victorie, sau pentru a trimite cupoane de reduceri și alte informații și știri din lumea artei.
 • Pentru publicarea unei fotografii în conformitate cu termenii publicației, nu se plătesc taxe sau alte premii. Premiile și / sau voucherele afișate pe site-ul organizatorului în cadrul secțiunii “Prețuri”, nu pot fi plătite în numerar sau înlocuite.
 • Fotografiile câștigătoare vor fi publicate pe site-ul concursului, www.europeanartawards.com, precum și pe site-urile : www.maliarskeplatno.sk, www.malirske-platno.cz, www.kreativhaz.hu, www.slikarskipribor.hr, www.slikarskipribor.rs, www.slikarski-material.si, www.artpic.rowww.slikarskipribor.mk, www.art-materiali.bg, www.ergaleiazografikis.gr, www.coloriedarte.it

Don’t forget to
Join & Vote here!

Where you can find us

artmie.sk

artmie.sk

artmie.cz

artmie.cz

artmie.hu

artmie.hu

artmie.ro

artmie.ro

artmie.hr

artmie.hr

artmie.rs

artmie.rs

artmie.si

artmie.si

artmie.bg

artmie.bg

artmie.mk

artmie.mk

artmie.gr

artmie.gr

artmie.it

artmie.it

Our honorary jury

Check out winners
of the past contests!

 

Download our special poster and share it!

Thanks to our valued sponsors

If you have any questions please visit our FAQ for the answers.